Hàm COVAR function trong excel

0
835

Giới thiệu tổng quan về hàm COVAR

Trả về phương sai, mức trung bình của các sản phẩm của độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai bộ dữ liệu.
Sử dụng phương sai để xác định mối quan hệ giữa hai tập hợp dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra xem liệu có thu nhập cao hơn đi kèm với mức độ lớn hơn của giáo dục.
QUAN TRỌNG:  chức năng này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều chức năng mới có thể cung cấp cải thiện độ chính xác và có tên phản ánh tốt hơn sử dụng của họ. Mặc dù chức năng này vẫn có tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các chức năng mới từ bây giờ, bởi vì chức năng này có thể không có sẵn trong các phiên bản tương lai của Excel.
Để biết thêm thông tin về các chức năng mới, xem COVARIANCE.P chức năng và chức năng COVARIANCE.S .
cú pháp
COVAR (array1, array2)

 

Cú pháp hàm COVAR có các đối số sau đây:
Array1      buộc. Phạm vi ô đầu tiên của số nguyên.
Array2      buộc. Phạm vi di động thứ hai của các số nguyên.
Các chú thích
Các đối số hoặc là phải có số hoặc là tên, mảng, hay tham chiếu có chứa số.
Nếu một mảng hoặc tham chiếu lập luận có chứa văn bản, giá trị logic, hoặc các tế bào trống rỗng, những giá trị đó sẽ được bỏ qua; Tuy nhiên, các tế bào với số không giá trị được bao gồm.
Nếu array1 và array2 có số lượng khác nhau của các điểm dữ liệu, COVAR trả về # N / A giá trị lỗi.
Nếu một trong hai array1 hoặc array2 là trống rỗng, COVAR trả về # DIV / 0! giá trị lỗi.
Hiệp phương sai là:
Equation
Ở đâu
x và y
là mẫu có nghĩa là AVERAGE (array1) và AVERAGE (array2), và n là cỡ mẫu.
Thí dụ
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Công thức

 

Sự miêu tả

 

Kết quả

 

= COVAR (A2: A6, B2: B6) Hiệp phương sai, mức trung bình của các sản phẩm của độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trên. 5.2

Có được viết tắt thông tin trên hóa đơn GTGT

Chi phí sản phẩm so với kế toán chi phí

excel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here