Tổng hợp những văn bản pháp luật hiện hành

0
627
Các loại thuế Các thông tư, nghị định Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung
Thuế GTGT Luật số 31/2013/QH13 19/6/2013 01/01/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
Nghị định 209/2013/NĐ-CP 18/12/2013 01/01/2014 Hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT
Thông tư 219/2013/TT-BTC 31/12/2013 01/01/2014 TT hướng dẫn NĐ 209 thi hành luật thuế GTGT
Thuế TNCN Nghị định 65/2013/NĐ-CP 27/06/2013 01/07/2013 Chi tiết một số điều của luật thuế TNCN và luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật thuế TNCN
Thông tư 111/2013/TT-BTC 15/08/2013 01/10/2013 Hướng dẫn thực hiện luật thuế TNCN
Tham khảo thêm văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTC
Thuế TNDN Nghị định 218/2013/NĐ-CP 26/12/2013 15/02/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn luật thuế TNDN
18/06/2014 02/08/2014 Hướng dẫn thi hành NĐ 218 về luật thuế TNDN
TT 96/2015/TT-BTC 22/06/2015 06/08/2016 Hơn 32 sửa đổi đáng chú ý về luật thuế TNDN so với TT 7//2014
Các TT bổ sung, sửa đổi về thuế Thông tư 119/2014/TT-BTC 25/08/2014 01/09/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều TT85/2011, TT08/2013, TT156/2013, TT219/2013, TT111/2013, TT39/2014, TT78/2014.
10/10/2014 15/11/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thuế
TT 92/2015/TT-BTC 15/06/2015 30/07/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thuế GTGT  và  thuế TNCN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here