Thủ tục kê khai nộp Thuế thuê nhà

0
554

Nội dung kê khai, nộp thuế cho thuê tài sản của hộ, cá nhân từ 01/01/2015.

– Chi cục Thuế hướng dẫn cá nhân cho thuê tài sản khai thuế doanh thu cho thuê từ ngày 01/01/2015 để làm cơ sở xác định

thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 01/KK-TTS

ban hành kèm theo công văn này. Chi cục Thuế căn cứ tình hình thực tế hoạt động cho thuê tài sản trên địa bàn hoặc địa bàn tương đương để xác định doanh số cho thuê phù hợp.

Hộ, cá nhân cho thuê tài sản thực hiện khai thuế một lần theo từng hợp đồng cho thuê và trực tiếp nộp thuế theo kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng vào kho bạc hoặc ngân hàng thương mại được Nhà nước ủy nhiệm thu ngân sách theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế.

Các xác định các loại thuế và mức nộp các bạn xem tại đây:

b) Nội dung quản lý thuế đối với dịch vụ cho thuê tài sản của Cục Thuế, Chi cục Thuế.

– Chi cục Thuế chịu trách nhiệm phối hợp các cơ quan trên địa bàn (quản lý nhà đất, quản lý đăng ký thường trú…) để quản lý đầy đủ đối với hộ, cá nhân có nhà cho thuê; có biện pháp đấu tranh phòng chống tình trạng cho thuê không kê khai nộp thuế, cho thuê với danh nghĩa cho mượn, cho ở nhờ, ….

– Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Thuế các Quận căn cứ giá đất do UBND các tỉnh quy định; căn cứ đơn giá xây dựng; căn cứ giá tài sản cho thuê; căn cứ giá bình quân thị trường cho thuê nhà đất, ô tô, tài sản xây dựng cơ sở dữ liệu về giá cho thuê bất động sản, tài sản trên địa bàn theo từng tuyến phố, từng loại hình tài sản ( ô tô, tàu thuyền, …) làm cơ sở quản lý thuế, xác định đối tượng rủi ro về giá tính thuế để thực hiện công tác tham vấn kiểm tra về thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê tài sản.

Theo CV Số: 17526/BTC-TCT

V/v Triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Mẫu số: 01/KK-TTS

Ban hành kèm theo công văn số 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 của Bộ Tài Chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI KIÊM GIẤY NỘP TIỀN THUẾ

ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN

(Áp dụng cho hộ, cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản)

[01] Lần đầu:                           [02] Bổ sung lần thứ:

[03] Người nộp thuế:……………………….……………………………………………..

           [04] Mã số thuế:

[05] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[06] Quận/huyện: ………………. [07] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..

[08] Điện thoại:……………………….[09] Fax:……….…………. [10] Email:…..……………..

[11] Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………….

           [12] Mã số thuế:

[13] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

[14] Quận/huyện: ………………. [15] Tỉnh/thành phố: ……………………………………………..

[16] Điện thoại: …………………  [17] Fax: ……………… [18] Email: ……………………………

[19] Hợp đồng đại lý thuế: Số…………………..ngày……/……./……………..

[20] Văn bản uỷ quyền (nếu có): Số………………ngày……tháng……năm……………….

[21] Số, ngày Hợp đồng cho thuê tài sản (nếu có) :…………………………………………………………..

[22] Thời hạn thuê: ………………………………………………………………………………………………………

[23] Giá thuê /tháng:……………………………………………………………………………………………………

[24] Tổng giá trị hợp đồng:…………………………………………………………………………………………….

[25] Số thuế được giảm trong kỳ (nếu có):……………………………………………………………………….

[26] Xác định số thuế phải nộp:

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Kỳ thanh toán

Số tháng cho thuê

Giá cho thuê tháng

Doanh thu cho thuê

Tổng mức thuế (10%) = Thuế GTGT 5% + TNCN 5%.

Số thuế GTGT, TNCN phải nộp

Từ tháng

Đến tháng

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

1

2

….

Tổng cộng

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

Hồ sơ nộp kèm: Hợp đồng cho thuê, phụ lục hợp đồng, giấy ủy quyền (nếu có).

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

              ……, ngày……… tháng……….. năm……….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THUẾ VỀ VIỆC ĐÃ NHẬN TỜ KHAI, HỢP ĐỒNG, PHỤC LỤC HỢP ĐỒNG HOẶC GIẤY ỦY QUYỀN (NẾU CÓ).

XÁC NHẬN ĐÃ NỘP THUẾ CỦA KHO BẠC HOẶC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI.

Ghi chú:

Người nộp thuế khai 03 liên, nộp Cơ quan thuế xác nhận và giữ 01 liên, 02 liên trả lại người nộp thuế để nộp thuế tại Kho bạc, Ngân hàng thương mại. Khi nộp, Kho  bạc xác nhận đã nộp thuế hoặc cấp biên lai thu tiền, gửi Kho bạc 01 liên, trả người nộp thuế 01 liên để người nộp thuế lưu. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here