PPKT các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133 – TK 418.

0
604

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Kế toán Centax xin cung cấp tới các bạn bài viết phương pháp kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo TT133

Phương pháp kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133 – TK 418.

1. Trích lập quỹ thuộc vốn chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu.

2. Khi sử dụng quỹ, ghi:

Nợ TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Có các TK 111, 112.

3. Khi doanh nghiệp bổ sung vốn điều lệ từ các Quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, doanh nghiệp phải kết chuyển sang vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4111).

3. Khi dùng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu để mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng sản xuất, kinh doanh ghi:

Nợ TK 211 -TSCĐ

Có TK 241 – XDCB dở dang (trường hợp đầu tư XDCB)

Có các TK 111, 112 (trường hợp mua sắm TSCĐ).

Đồng thời ghi tăng vốn đầu tư của chủ sở hữu, ghi giảm các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu (4118).

đ) Trường hợp công ty cổ phần được phát hành thêm cổ phiếu từ các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK 418 – Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Nợ TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần

Có TK 4111 – Vốn góp của chủ sở hữu

Có TK 4112 – Thặng dư vốn cổ phần (nếu có).

Trên đây là bài viết: Phương pháp kế toán các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo Thông tư 133 – TK 418.

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here