PP hạch toán KT TK tiền gửi NH theo TT133 – TK 112

0
523

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC về việc hướng dẫn Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Để giúp cho doanh nghiệp nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 133/2016/TT-BTC, chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán. Kế toán Centax xin cung cấp tới các bạn bài viết về phương pháp hạch toán kế toán tài khoản tiền gửi NH

Tổng quan bài viết

 Phương pháp hạch toán kế toán tài khoản tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133 – TK 112

1. Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ thu ngay bằng tiền gửi NH, kế toán ghi nhận doanh thu :

a. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng chịu thuế gián thu (thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường), kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có thuế, các khoản thuế gián thu phải nộp được tách riêng theo từng loại thuế ngay khi ghi nhận doanh thu( kể cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp), ghi :

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng (tổng giá thanh toán)

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá chưa có thuế)

Có TK 333- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

b. Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp. Định kỳ kế toán xác định nghĩa vụ thuế phải nộp và ghi giảm doanh thu, ghi :

Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 333- Thuế và các khoản phải nộp ngân hàng Nhà nước.

2. Khi phát sinh các khoản doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác bằng tiền gửi ngân hàng, ghi :

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng (tổng giá thanh toán)

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (Giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 717 – Thu nhập khác (giá chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311)

3. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng, ghi :Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 111- Tiền mặt

4. Nhận được tiền ứng trước hoặc khi khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản, căn cứ giấy báo có của Ngân hàng, ghi :

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 131- Phải thu khách hàng

5. Thu hồi các khoản nợ phải thu, cho vay, ký cược, ký quỹ bằng tiền gửi ngân hàng ; Nhận ký quỹ, ký cược của các doanh nghiệp khác bằng tiền gửi ngân hàng, ghi :

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 128,131,141,138,338

6. Khi bán các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn thu bằng tiền gửi ngân hàng, ké toán ghi nhận chênh lệch giữa số tiền thu được và giá vốn khoản đầu tư vào doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính, ghi :

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 635- Chi phí hoạt động tài chính

Có TK 121,128,228(giá vốn)

Có TK 515- Doanh thu  hoạt động tài chính

7. Khi nhận được vốn góp của Chủ sở hữu bằng tiền gửi ngân hàng, ghi :

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 411- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

8. Khi bên kế toán cho BCC nhận tiền của các bên trong hợp đồng hợp tác kinh doanh không thành lập pháp nhân để trang trải cho các hoạt động chung, ghi :

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Có TK 338- Phải trả, phải nộp khác

9. Rút tiền gửi Ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, chuyển tiền gửi Ngân hàng đi ký quỹ, ký cược, ghi :

Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1386)

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng.

10. Mua chứng khoán, cho vay hoặc đầu tư góp vốn vào đơn vị khác bằng tiền gửi ngân hàng, khi :

Nợ TK 121,128,228

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

11. Mua hàng tồn kho (theo phương pháp kê khai thường xuyên), mua TSCĐ, chi cho hoạt động đầu tư XDCB bằng tiền gửi Ngân hàng :

  • Nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kế toán phản ánh giá mua không bao gồm thuế GTGT, ghi :

Nợ các TK 151,152,153,156,211,241

Nợ TK 133- Thuế GTGT dược khấu trừ

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

  • Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, kế toán phản ánh giá mua bao gồm cả thuế GTGT.

12. Mua hàng tồn kho bằng tiền gửi ngân hàng (theo phương pháp kiểm kê định kỳ), nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi :

Nợ TK 611- Mua hàng

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, kế toán phản ánh giá mua bao gồm cả thuế GTGT

13. Khi mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng sử dụng ngay vào sản xuất, kinh doanh, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ , ghi :

Nợ TK 154,642,242,…

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

Nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, kế toán phản ánh chi phí bao gồm cả thuế GTGT.

14. Thanh toán các khoản nợ phải trả bằng tiền gửi NH, ghi :

Nợ các TK 331,333,334,335,338,341

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

15. Thanh toán các khoản chi phí tài chính, chi phí khác phát sinh tiền gửi ngân hàng, ghi :

Nợ các TK 635,811

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng.

16. Trả vốn góp cho các bên góp vốn, chi các quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng tiền gửi NH, ghi :

Nợ TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

17. Thanh toán các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại bằng tiền gửi ngân hàng, ghi :

Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33311)

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng

18. Các nghiệp vụ kinh tế lien quan đến ngoại tệ :

Phương pháp kế toán các giao dịch liên quan đến ngoại tệ là tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như ngoại tệ là tiền mặt (Xem tài khoản 111).

Trên đây là bài viết: Phương pháp hạch toán kế toán tài khoản tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133 – TK 112

Để hiểu thêm về Chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, mời các bạn xem thêm những bài viết tại đây

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here