Mẫu tờ khai thuế môn bài – Mẫu 01/MBAI

0
742

Đối với DN mới thành lập cần phải lập tờ khai thuế MB trong vòng 30 ngày kể từ được nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp DN đã và đang hoạt động nếu không làm thay đổi số vốn kinh doanh không ảnh hưởng tới số thuế môn bài phải nộp thì DN không cần phải làm tờ khai thuế MB mà chỉ cần nộp tiền thuế.

Dưới đây là mẫu tờ khai thuế môn bài ban hành kèm theo thông tư 156/2013:

                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số: 01/MBAI

(Ban hành kèm theo Thông tư số156./2013/TT-BTC  ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm ……..

[02]  Lần đầu   [    ]          [03]  Bổ sung lần thứ  [    ]

[04] Người nộp thuế :………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[06] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………

[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….

[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….

[17] Điện thoại: …………………  [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..

* [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn đăng ký, mức thu nhập bình quân tháng

Bậc môn bài

Mức thuế môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1 Người nộp thuế môn bài

……………………………………………………………………………………………

[22]
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương

(ghi rõ tên, địa chỉ)

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

[23]
3 Tổng số thuế môn bài phải nộp [24]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

                                                 ….,Ngày……… tháng……….. năm……….

      NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                            ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

Tham khảo:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here