Mẫu tờ khai đăng ký nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng

0
635

Mẫu tờ khai đăng ký nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng – Mẫu số: 01/ĐK-iHTKK

Mẫu số: 01/ĐK-iHTKK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TỜ KHAI

Đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet

Kính gửi: Cơ quan thuế ……………………….……………….

Tên người nộp thuế: …………………………………………………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..

Qua xem xét và nhận thấy cơ sở chúng tôi có đủ các điều kiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng Internet, cơ sở chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được áp dụng phương pháp nộp tờ khai thuế qua mạng Internet, cụ thể như sau:

1. Thời gian đề nghị được áp dụng: kể từ ngày….. tháng….. năm…..

3. Thông tin liên quan đến giao dịch điện tử của cơ sở chúng tôi như sau:

Số seria chứng thư số : ………………………………………….

Tên tổ chức chứng thực chữ kỹ số công cộng: …………………

….. ……………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử: ……………………..

Chúng tôi xin cam kết thực hiện tính thuế, khai thuế và nộp thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các pháp luật thuế có liên quan./.

                             NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

xem thêm

Tạo một chức năng cơ bản trong excel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here