Mẫu thẻ kho (sổ kho) và hướng dẫn lập mẫu sổ kho

0
582

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thẻ kho (sổ kho) và hướng dẫn lập mẫu sổ kho theo quy định pháp luật bao gồm các thông tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo.

Mẫu thẻ cùng quan trọng trong quá trình quản lý và sử dụng lao động.

  Đơn vị:……………………

 

 

  Địa chỉ:…………………..

 

 

Mẫu số S12-DN

 

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

THẺ KHO (Sổ kho)

 

 

Ngày lập thẻ:………………..

 

 

Tờ số……………………………

 

 

– Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: ……………………………………………………………………

 

 

– Đơn vị tính: ………………………………………………………………………………………………..

 

 

– Mã số: ………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Số

 

 

 

Ngày, tháng

 

 

 

Số hiệu chứng từ

 

 

 

Diễn giải

 

 

 

Ngày nhập, xuất

 

 

 

Số lượng

 

 

 

 

 

 

xác nhận của kế toán

 

 

 

TT

 

 

Nhập

 

 

Xuất

 

 

Nhập

 

 

Xuất

 

 

Tồn

 

 

A

 

 

B

 

 

C

 

 

D

 

 

E

 

 

F

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

G

 

 

Cộng cuối kỳ

 

 

x

 

 

x

 

 

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

 

 

– Ngày mở sổ: …

 

 

Người ghi sổ

 

 

(Ký, họ tên)

 

 

Kế toán trưởng

 

 

(Ký, họ tên)

 

 

Ngày….. tháng…. năm …….

 

 

Giám đốc

 

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

HƯỚNG DẪN LẬP THẺ KHO (SỔ KHO) – Mẫu số S12-DN

1. Mục đích: Theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn, kho từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá ở từng kho. Làm căn cứ xác định số lượng tồn kho dự trữ vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá và xác định trách nhiệm vật chất của thủ kh

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

Thẻ kho là sổ tờ rời. Nếu đóng thành quyển thì gọi là “Sổ kho”. Thẻ tờ rời sau khi dùng xong phải đóng thành quyển. “Sổ kho” hoặc “thẻ kho” sau khi đóng thành quyển phải có chữ ký của giám đốc.

Mỗi thẻ kho dùng cho một thứ vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá cùng nhãn hiệu, quy cách ở cùng một kho. Phòng kế toán lập thẻ và ghi các chỉ tiêu: tên, nhãn hiệu, quy cách, đơn vị tính, mã số vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá sau đó giao cho thủ kho để ghi chép hàng ngày. Hàng ngày thủ kho căn cứ vào Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho ghi vào các cột tương ứng trong thẻ kho. Mỗi chứng từ  ghi 1 dòng, cuối ngày tính số tồn kho.

– Cột A: Ghi số thứ tự;

– Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho;

– Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu nhập kho hoặc Phiếu xuất kho;

– Cột E: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

– Cột F: Ghi ngày nhập, xuất kh

– Cột 1: Ghi số lượng nhập kho;

– Cột 2: Ghi số lượng xuất kho;

– Cột 3: Ghi số lượng tồn kho sau mỗi lần nhập, xuất hoặc cuối mỗi ngày

Theo định kỳ, nhân viên kế toán vật tư xuống kho nhận chứng từ và kiểm tra việc ghi chép Thẻ kho của Thủ kho, sau đó ký xác nhận vào Thẻ kho (Cột G).

Sau mỗi lần kiểm kê phải tiến hành điều chỉnh số liệu trên Thẻ kho cho phù hợp với số liệu thực tế kiểm kê theo chế độ quy định

———————————

Xem thêm:

Chạy số lần xuất hiện trong danh sách excel

Nhân một dãy ô bởi cùng một số công thức trong Excel

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here