Mẫu số S03a2-DNN mẫu sổ nhật ký chi tiền TT133

0
697

Mẫu số S03a2-DNN mẫu sổ nhật ký chi tiền TT133

Mẫu số S03a2-DNN mẫu sổ nhật ký chi tiền TT133 mẫu sổ nhật ký chi tiền theo thông tư 200 cách ghi sổ nhật ký chi tiền mẫu sổ chi tiết tiền mặt
Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S03a2-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

Năm

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có TK ……

Ghi Nợ các tài khoản

Số hiệu

Ngày, tháng

Tài khoản khác

Số tiền

Số hiệu

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

E

Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …

– Ngày mở sổ:…

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

mẫu sổ nhật ký chi tiền theo thông tư 200

mẫu sổ nhật ký thu chi

nhật ký thu tiền

cách làm sổ nhật ký chi tiền

cách ghi sổ nhật ký chi tiền

s05b dnn

sổ nhật ký thu tiền excel

mẫu sổ chi tiết tiền mặt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here