Mẫu sổ cổ đông và cách lập sổ cổ đông công ty cổ phần

0
664

Mẫu sổ cổ đông và cách lập sổ cổ đông công ty cổ phần chuẩn. Luật sư tư vấn pháp chế doanh nghiệp trong công ty cổ phần.


Với nền công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay thì nước ta ngày càng phát triển trong cơ cấu các ngành công nghiệp. Một điểm đáng chú ý ở đây là càng có nhiều doanh nghiệp phát triển với mô hình công ty cổ phần, công ty TNHH… thế nên việc đảm bảo số thành viên công ty và quyền lợi, nghĩa vụ của thành viên được các công ty quan tâm. Một trong các hình thức xác lập tư cách thành viên công ty là sổ đăng ký cổ đông (đối với công ty cổ phần). Vậy làm thế nào để có một sổ đăng ký cổ đông hợp pháp? Trong bài viết này Luật Dương Gia xin giới thiệu mẫu sổ cổ đông hay còn gọi là mẫu sổ đăng ký cổ đông và cách lập sổ cổ đông chuẩn.

Mẫu sổ cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN  ………….

——————-

Số:         /TB-…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

SỔ ĐĂNG KÍ CỔ ĐÔNG

– Căn cứ Luật doanh nghiệp số ….. ngày …tháng … năm …và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.

– Căn cứ Điều lệ công ty ……………………………………………………………………………………………….

1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số……………………………………………………………………….

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……….. cấp ngày … tháng…năm…

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………………………………………………………..

2. Vốn điều lệ: …………………VNĐ ( Bằng chữ: ……… đồng Việt Nam )

Tổng số cổ phần: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

– Cổ phần cổ đông sáng lập đã mua: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

– Cổ phần chào bán: …………. cổ phần

Loại cổ phần:

– Cổ phần phổ thông: ……………cổ phần ( ………….cổ phần )

– Cổ phần ưu đãi: ……………….cổ phần.

3. Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần của từng cổ đông:

STT Họ Tên Số CMND Quốc Tịch Hộ Khẩu Thường Trú Số Cổ Phần Loại Cổ Phần Ngày Mua Cổ Phần
1
2
3

Sổ cổ đông đã được lập ngày…tháng… năm… và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác và trung thực của nội dung thông báo này./.

Đại diện theo pháp luật

(Ký, đóng dấu, ghi họ tên)

Lưu ý về mẫu sổ cổ đông

Sổ đăng kí cổ đông là giấy tờ ghi thông tin của tất cả cổ đông của công ty, công ty phải lập và lưu giữ theo các quy định của pháp luật. Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, khi lập sổ đăng kí cổ đông cần đảm bảo các nội dung sau đây:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty cổ phần;

– Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

– Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

– Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức;

– Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Sổ đăng kí cổ đông sẽ được công ty lưu trữ tại trụ sở, mỗi thành viên công ty đều được trích sao thông tin của sổ đăng kí cổ đông này.

– Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, tư vấn cơ cấu quản lý công ty cổ phần qua tổng đài;

– Luật sư tư vấn pháp chế doanh nghiệp;

– Tư vấn qua tổng đài về Sổ đăng kí cổ đông mới nhất;

– Tư vấn trực tiếp tại văn phòng về Sổ đăng kí cổ đông mới nhất;

– Soạn thảo Sổ đăng kí cổ đông mới nhất;

– Liên hệ luật sư giải quyết các vấn đề liên quan đến về Sổ đăng kí cổ đông mới nhất.

Xem thêm:

Chạy số lần xuất hiện trong danh sách excel

Nhân một dãy ô bởi cùng một số công thức trong Excel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here