Mẫu giấy uỷ quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng

0
937

Mẫu giấy uỷ quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng

Mẫu giấy uỷ quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng 2019. Hướng dẫn soạn giấy uỷ quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng 2019


Mục lục

Trong một công ty luôn có một hoặc nhiều người có chức danh giám đốc, nắm mọi quyền điều hành của công ty hoặc một lĩnh vực nhất định. Tuy nhiên, không phải lúc nào giám đốc cũng có mặt ở công ty mà thực hiện tất cả những quyền hạn được quy định trong Quy chế công ty. Do đó, giám đốc công ty luôn phải làm giấy uỷ quyền cho những chức danh khác thay mặt mình quyết định những vấn đề mang tính cấp bách để tránh gây thiệt hại cho công ty mỗi khi không có giám đốc. Và việc uỷ quyền này thì thường giám đốc công ty sẽ uỷ quyền lại cho phó giám đốc thường trực hoặc kế toán trưởng của công ty và đặc thù tính chất công việc.

Do đó, nay Luật Dương Gia gửi đến bạn Mẫu giấy uỷ quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng để bạn tham khảo.

Khi có công việc đột suất cần uỷ quyền lại cho cấp dưới thay mình quyết định thì bạn cần làm một giấy uỷ quyền có nội dung cơ bản như sau:

1. Giấy uỷ quyền nội bộ công ty

– Ấn vào liên kết sau để tải Mẫu giấy uỷ quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng mới nhất: Tải về Giấy uỷ quyền nội bộ Công ty

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo Mẫu giấy uỷ quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng mới nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:1900.6568

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

GIẤY UỶ QUYỀN

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty …………………………..;

Căn cứ vào nhu cầu công tác của ông/bà………………………;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông/bà:…………………………………………..

Chức vụ: ………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: ………………….., ngày cấp ………….……, nơi cấp ………………….

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông/bà……………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số: ………………….., ngày cấp ………….……, nơi cấp …………..

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

  1. Được quyền quyết định và ký những văn bản quản lý phục vụ hoạt động của Công ty ……………….. thuộc thẩm quyền quản lý của ông/bà …………………………
  2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ đối với các dịch vụ…………
  3. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của ……………theo quy định của Quy chế.

Thời hạn và thù lao uỷ quyền

– Thù lao ủy quyền: Không.

– Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày giấy ủy quyền này được lập cho đến khi hoàn thành công việc được ủy quyền hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản (mỗi bản gồm: 02 trang; 01 tờ); giao cho Bên ủy quyền 01 bản; Bên nhận ủy quyền 01 bản./.

Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của Công ty………… có trách nhiệm thi hành Giấy uỷ quyền này.

Nơi nhận:

–       Như trên;

–       Lưu: Vt.

NGƯỜI LẬP GIẤY UỶ QUYỀN

2. Giấy uỷ quyền Giám đốc cho phó giám đốc

– Ấn vào liên kết sau để tải Mẫu giấy uỷ quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng mới nhất: Tải về Giấy uỷ quyền Giám đốc cho phó giám đốc

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo Mẫu giấy uỷ quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng mới nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:1900.6568

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

GIẤY UỶ QUYỀN

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty …………………………..;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty ………..………….;

Căn cứ Quyết định số …… ngày ..…/..…/….. của Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty ……..… về việc phân công, ủy quyền cho ………………………………;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông/bà:………………………………………………..

Chức vụ: ……………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: ………………….., ngày cấp ………….……, nơi cấp …………..

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông/bà………………………………………..

Chức vụ:……………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số: ………………….., ngày cấp ………….……, nơi cấp ……………..

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ……………… thực hiện những công việc như sau:

  1. Được quyền quyết định và ký những văn bản quản lý phục vụ hoạt động của Công ty ………….. thuộc thẩm quyền quản lý của ông/bà …………………………
  2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ đối với các dịch vụ…………
  3. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của ……………theo quy định của Quy chế.
  4. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi đã được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.
  5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……….Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

Điều 2: Thù lao uỷ quyền: không.

Điều 3: Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ông/bà ………… có quyết định thay thế hoặc bị cách chức, sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản (mỗi bản gồm: 02 trang; 01 tờ); giao cho Bên ủy quyền 01 bản; Bên nhận ủy quyền 01 bản.

Điều 4: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của Công ty………… có trách nhiệm thi hành Giấy uỷ quyền này./.

 Nơi nhận:

–         Như điều 4;

–         Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

3. Giấy uỷ quyền Giám đốc cho kế toán trưởng

– Ấn vào liên kết sau để tải Mẫu giấy uỷ quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng mới nhất: Tải về Giấy uỷ quyền Giám đốc cho kế toán trưởng

– Để được tư vấn – hướng dẫn cách soạn thảo Mẫu giấy uỷ quyền giám đốc cho phó giám đốc, kế toán trưởng mới nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline:1900.6568

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty …………………………..;

Căn cứ vào chức năng và quyền hạn của Giám đốc công ty;

NGƯỜI ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông/Bà: ……………………………………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: ………………….., ngày cấp ………….……, nơi cấp ……

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số: ………………….., ngày cấp ………….……, nơi cấp …….

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cụ thể như sau:

– Bên A ủy quyền cho bên B ký vào những giấy tờ, hoá đơn liên quan đến thuế……… khi xuất bán hàng.

– Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng kinh tế …………

– Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

Điều 2: Thù lao uỷ quyền: không.

Điều 3: Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ông/bà ………… có quyết định thay thế hoặc bị cách chức, sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản (mỗi bản gồm: 02 trang; 01 tờ); giao cho Bên ủy quyền 01 bản; Bên nhận ủy quyền 01 bản.

Điều 4: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của Công ty………… có trách nhiệm thi hành Giấy uỷ quyền này./.

 Nơi nhận:

–         Như điều 4;

–         Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

4. Dịch vụ của Dương Gia

– Tư vấn pháp luật Doanh nghiệp miễn phí qua tổng đài 1900.6568

– Dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến qua email có trả phí

– Tư vấn hỗ trợ giải quyết các tranh chấp liên quan đến giấy uỷ quyền phát sinh

– Tư vấn soạn thảo giấy uỷ quyền

– Tư vấn soạn thảo các văn bản trong nội bộ doanh nghiệp.

Lưu ý: Biểu mẫu bạn đang tham khảo có thể đã hết hiệu lực và được thay thế bằng biểu mẫu mới tại thời điểm tham khảo bài viết. Để được tư vấn – hỗ trợ, cung cấp biểu mẫu mới nhất, cách viết – khai biểu mẫu chính xác từ các Luật sư vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568. Các Luật sư chuyên môn, nhiều năm kinh nghiệm của chúng tôi sẽ tư vấn – hỗ trợ bạn ngay lập tức!

Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thông tin về các dịch vụ luật sư của chúng tôi: 

Trân trọng cám ơn! 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here