Mẫu cam kết thu nhập tính thuế TNCN – mẫu 02/CK-TNCN

0
536

Bản cam kết theo mẫu 02/CK-TNCN được sử dụng khi cá nhân người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, đã có mã số thuế mà không muốn thực hiện khấu trừ 10% thuế TNCN thì lúc này cần phải làm cam kết về việc thu nhập phát sinh trong năm tính thuế (Mẫu này sẽ thay thế mẫu 23/CK-TNCN và được áp dụng kể từ sau ngày 30/07/2015 khi TT92/2015/TT-BTC có hiệu lực).

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         

Mẫu số: 02/CK-TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/06/2015 của Bộ Tài chính)

BẢN CAM KẾT

(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN)

Kính gửi:(Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)………………………………………..

1. Tên tôi là: …………………………………..………………….……………

2. Mã số thuế:

3. Số CMND/hộ chiếu :……………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………….

4. Địa chỉ cư trú:……………………….………………..……………………

5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập: ………………………………………………

Tôi cam kết rằng, trong năm……..…tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại…….(tên tổ chức, cá nhân trả thu

nhập)……nhưng ước tính tổng thu nhập không quá…..(*)….. triệu đồng (ghi bằng

chữ………………………………………….………) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

…., ngày …… tháng …… năm……….

                                                                                   CÁ NHÂN CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:

VD: ­

Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng. ­

Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng:

Số tiền khai = 108 triệu đồng + 3,6 triệu đồng x 10 tháng = 144 triệu đồng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here