Mẫu Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a- TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

0
791

Chúng tôi xin chia sẻ mẫu Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a – TT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC đến với các bạn.

______________________________________

Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a – TT nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với số quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch. Chúng tôi xin chia sẻ mẫu Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a – TT ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC đến với các bạn.

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hàm BITLSHIFT function trong excel
Hàm BITLSHIFT function trong excel

 

Đơn vị:………..

 

Mẫu số 08a – TT

 

Bộ phận:………

 

(Ban hành theo Thông tư số: …/2014/TT-BTC

 

 

ngày …/…/2014 của BTC)

 

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ           

               (Dùng cho VNĐ)         Số:…………

Hôm nay, vào…….. giờ………ngày………tháng……… năm …….

Chúng tôi gồm:

  • Ông/Bà:………………………………………..đại diện kế toán
  • Ông/Bà:………………………………………..đại diện thủ quỹ
  • Ông/Bà:………………………………………..đại diện ……….

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT

 

Diễn giải

 

 

Số lượng ( tờ )

 

 

Số tiền

 

A

 

B

 

1

 

2

 

I

 

Số dư theo sổ quỹ:

 

x

 

…………………..

 

II

 

Số kiểm kê thực tế:

 

x

 

…………………..

 

1

 

Trong đó: – Loại

 

…………………..

 

…………………..

 

2

 

                 – Loại

 

…………………..

 

…………………..

 

3

 

                 – Loại

 

…………………..

 

…………………..

 

4

 

                 – Loại

 

…………………..

 

…………………..

 

5

 

                 – …

 

…………………..

 

…………………..

 

III

 

Chênh lệch (III = I – II):

 

x

 

…………………..

 

– Lý do:+ Thừa: ………………………………………………………..

              + Thiếu: ……………………………………………………..

– Kết luận sau khi kiểm kê quỹ:………………………………………

Kế toán trưởng

 

Thủ quỹ

 

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)

 

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn phương pháp và trách nhiệm ghi đối với Bảng kiểm kê quỹ

 

Góc trên bên trái của Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt phải ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu), bộ phận.

Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải lập Ban kiểm kê, trong đó, thủ quỹ và kế toán tiền mặt hoặc kế toán thanh toán là các thành viên. Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê (….giờ …..ngày …..tháng …..năm …..). Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ  tất cả các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

– Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ.

– Dòng “Số dư theo sổ quỹ”: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ cộng sổ kiểm kê quỹ để ghi vào cột 2.

– Dòng “Số kiểm kê thực tế”: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại tiền vào cột 1 và tính ra tổng số tiền để ghi vào cột 2.

– Dòng chênh lệch:

 

Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế.

Trên Bảng kiểm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký của thủ quỹ, Trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng. Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét giải quyết.

Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:

– 1 bản lưu ở thủ quỹ.

– 1 bản lưu ở kế toán quỹ tiền mặt hoặc kế toán thanh toán.

Trên đây là mẫu Bảng kiểm kê quỹ Mẫu số 08a – TT theo Thông tư 200/2014/TT-BTC được thực hiện từ ngày 01/01/2015 thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC. Kế toán Chúng tôi xin chia sẻ tới các bạn, Chúc các bạn thành công!

 

https://ketoan68.net/mu-bng-kim-ke-qu-mu-s-08a–tt-theo-thong-t-200-2014-tt-btc/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here