Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán Excel phiên bản 2.1.5 (Phần 2)

0
1201
Cách tính lợi nhuận kinh tế trong kế toán

Phần mềm Kế toán Excel phiên bản 2.1.5 đổi mới theo Form lịch âm dương của Việt Nam nên tiện lợi cho việc xem ngày chấm công cho kế toán. Sau đây là những Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán Excel phiên bản 2.1.5.

Nội dung trong bài

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán Excel phiên bản 2.1.5

4.Thuế

Là phần mềm Hỗ trợ Kê Khai Thuế, tại đây bạn có thể vào kê khai Thuế VAT Đầu vào và Thuế VAT Đầu ra như trên phần mềm HTKK thông thường.

Cuối Quý hoặc cuối tháng, sẽ Tổng hợp kết chuyển VAT Theo quý hoặc  Theo tháng.

5.Công Nợ

Phần theo dõi chi tiết công nợ phát sinh của doanh nghiệp.

Bao gồm:

 • Tổng Hợp Công Nợ: Bạn cần chọn tài khoản công nợ tương ứng về khoản phải thu khách hàng, tạm ứng, phải trả nhà cung cấp… Phần mềm sẽ tự động ra tổng số công nợ phải trả, phải thu của số dư đầu kỳ, số phát sinh. Số dư cuối kỳ của từng khách hàng, nhà cung cấp.
 • Chi tiết Công nợ:  Bạn cần chọn MST của từng khách hàng, nhà cung cấp Sau đó click vào “Xem sổ” , phần mềm sẽ tự động diễn giải ra những nghiệp vụ phát sinh liên quan đến khách hàng, nhà cung cấp đó.
 • Danh sách Mã KH NCC: Phản ánh chi tiết Mã KH NCC. Tên đầy đủ, địa chỉ, số tiền phát sinh Nợ, Có trong kỳ, thuộc loại tài khoản theo dõi nào…

 Tạo Mã Khách hàng NCC:

 • Mã Khách hàng NCC: Tạo mã cần theo dõi là mã đặt cho 1 đối tượng nào cần theo dõi.
 • Điền đầy đủ các thông tin về Công ty- Cá nhân, Địa chỉ, NV bán hàng và chọn loại TK cần theo dõi như: 331, 131, 141…
 • Số dư đầu kỳ với khách hàng nhà cung cấp tương ứng

 Sau khi  đầy đủ dữ liệu click vào Thêm mã khách hàng Nhà cung cấp để thêm khách hàng  nhà cung cấp đó vào danh sách.

6.Lương

 • Danh sách nhân viên: Tại đây, bạn có thể thêm nhân viên với đầy đủ thông tin cần thiết về các mục được đưa ra trong phần mềm.
 • Phụ cấp: với từng khoản phụ cấp đối với từng nhân viên
 • Bảng thanh toán lương: Tính ra số lương thực lãnh đối với mỗi nhân viên trong tháng.
 • Bảng chấm công: Phiên bản này, cho phép bạn dễ dàng xem cả form lịch âm dương Việt Nam để tiện xem ngày chấm công.
 • Công ốm phép: Tổng hợp chi tiết ngày công của mỗi nhân viên
 • Phiếu lĩnh lương
 • Hợp đồng lao động
 • Thanh lý Hợp đồng lao động

7.Kho

Dễ dàng cho kế toán theo dõi quản lý kho

 • Tổng hợp Nhập- Xuất- Tồn: Là bảng chi tiết tổng hợp Nhập- Xuất- Tồn Nguyên vật liệu, sản phầm, hàng hóa theo số dư đầu kỳ, nhập trong kỳ, xuất trong kỳ và dư cuối kỳ theo số lượng và thành tiền của mỗi sản phẩm, hàng hóa.
 • Tổng hợp Vật liệu, Hàng Hóa, sản phẩm: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, sản phẩm, hàng hóa trong năm của  doanh nghiệp
 • Chi tiết vật tư, hàng hóa, sản phẩm: bạn sẽ chọn mã vật liệu, sản phẩm, hàng hóa bất kỳ muốn theo dõi, phần mềm sẽ tự động ra những nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hàng hóa, sản phẩm đó trong kỳ về số nhập trong kỳ, xuất trong kỳ và tồn cuối kỳ.
 • Thẻ kho: Là thẻ kho của từng loại hàng hóa, sản phẩm.

Tạo mã vật tư, hàng hóa:

 •  Mã Vật tư, sản phẩm hàng hóa: Điền đầy đủ thông tin về mã hàng, tên hàng, quy cách, đơn vị tính, loại TK, số dư đầu kỳ (nếu có) của mỗi mã vật tư, sản phẩm, hàng hóa.
 • Nếu là CCDC, TSCĐ vào tab Nhập thông tin phân bổ với Mã này, điền đầy đủ thông tin về ngày mua, ngày tháng đưa vào phân bổ, bộ phận sử dụng, tài khoản cần theo dõi, số tháng sẽ phân bổ, số năm phân bổ, số lượng và tổng giá trị của CCDC hoặc TSCĐ cần khai báo.

Tại đây, bạn cũng dễ dàng chọn In phiếu Nhập – Xuất của loại phiếu cần

8.Tài sản cố định- CCDC

8.1.Tài sản cố định:

 • Danh mục tài sản cố định: Bạn điền đầy đủ thông tin về danh mục tài sản theo form mẫu của phần mềm
 • Khi trích KH Tài Sản Cố Định bạn chọn vào phần : Trích KH Tài sản cố định, phần mềm sẽ tự động ra bảng tính khấu hao
 • Khung thời gian trích TSCĐ: là khung trích khấu hao theo khung trích khấu hao của Bộ Tài Chính

8.2.Công cụ Dụng cụ:

 • Bảng phân bổ công cụ dụng cụ theo tháng cần lựa chọn
 • Bảng Phân Bổ Chi phí trả trước

9.Số dư đầu kỳ

Phản ánh số dư đầu kỳ của doanh nghiệp

 • Nhập vào: Số dư tài khoản đầu kỳ của những tài khoản kế toán trong doanh nghiệp
 • Số dư chi tiết mã công nợ KH- NCC: phản ánh công nợ phải trả, phải thu của từng mã khách hàng NCC đối với của kỳ trước của doanh nghiệp
 • Số dư đầu kỳ Hàng hóa, sản phẩm

10.Hệ thống

Chi tiết về Thông tin doanh nghiệp, Hệ thống tài khoản mà doanh nghiệp sử dụng.

Bài viết này Hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán Excel phiên bản 2.1.5 .Xem tại:

https://ketoan68.net/Huong-dan-su-dungphan-mem/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here