Hướng dẫn cách định khoản chi phí trả trước ngắn hạn TK 142

0
558
Hàm BITLSHIFT function trong excel
Hàm BITLSHIFT function trong excel
Sau đây công ty Kế toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn cách định khoản hạch toán tài khoản chi phi trả trước ngắn hạn 142: Tài khoản 142 dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và việc kết chuyển các khoản chi phí này vào chi phí sản xuất, kinh doanh của các kỳ kế toán sau trong một năm tài chính hoặc chu kỳ kinh doanh.
Chi phí trả trước ngắn hạn là những khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng có liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán trong một năm tài chính hoặc một chu kỳ kinh doanh, nên chưa thể tính hết vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phát sinh mà được tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo.

Bên nợ:

Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn thực tế phát sinh.

Bên có:

Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn đã tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Số dư bên nợ:

Các khoản chi phí trả trước ngắn hạn chưa được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh.Hướng dẫn hạch toán định khoản một só nghiệp vụ phát sinh chủ yếu liên quan đến chi phí trả trước ngắn hạn 142.1 ,Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước ngắn hạn có liên quan đến nhiều kỳ kế toán trong một năm tài chính thì được phân bổ dần:a ,Đối với chi phí trả trước ngắn hạn dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn

Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

Có TK 111- Tiền mặt

Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng
       Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu       Có TK 153- Công cụ, dụng cụ       Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2413)       Có TK 331- Phải trả cho người bán       Có TK 334- Phải trả người lao động       Có TK 338- Phải trả, phải nộp khácb,Đối với chi phí trả trước ngắn hạn dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi:Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn (tổng giá thanh toán)       Có TK 111- Tiền mặt       Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng       Có TK 141- Tạm ứng       Có TK 331- Phải trả cho người bán2 , Trường hợp thuê TSCĐ là thuê hoạt động (văn phòng làm việc, nhà xưởng, cửa hàng,…) khi doanh nghiệp trả trước tiền thuê cho nhiều kỳ kế toán trong một năm tài chính:-Nếu TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn (giá thuê chưa có thuế GTGT)Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)         Có các TK 111, 112,…-Nếu TSCĐ thuê sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, ghi:Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn (tổng giá thanh toán)         Có các TK 111,112,…3 ,Định kỳ, tiến hành phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dangNợ TK 623- Chi phí sử dụng máy thi côngNợ Tk 627- Chi phí sản xuất chungNợ TK 641- Chi phí bán hàngNợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp         Có TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn4, Đối với công cụ, dụng cụ sản xuất dùng một lần  cso giá trị lớn, thời gian sử dụng dưới một năm phải phân bổ nhiều kỳ (tháng, quý) trong một năm:-Khi xuất công cụ, dụng cụ, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn       Có TK 153- công cụ, dụng cụ-Định kỳ (tháng, quý) tiến hành phân bổ công cụ, dụng cụ theo tiêu thức hợp lý. Căn cứ để xác định mức chi phí phải phân bổ mỗi kỳ trong năm có thể là thời gian sử dụng hoặc khối lượng sản phẩm, dịch vụ mà công cụ, dụng cụ tham gia kinh donh trong từng kỳ hạch toán. Khi phân bổ, ghi:Nợ các TK 623, 627, 641, 642,…               Có TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn5, Trường hợp chi phí trả trước ngắn hạn là chi phí sửa chữa TSCĐ tực tế phát sinh một lần quá lớn, phải phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh donh của nhiều kỳ kế toán trong một năm tài chính, khi công việc sửa chữa TSCĐ hoàn thành, ghi:Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn         Có TK 241- XDCB dở dang (2413)6, Tính và phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong các kỳ kế toán, ghi:Nợ TK 623- Chi phí sử dụng máy ti côngNợ TK 627- Chi phí sản xuất chungNợ TK 641- Chi phí bán hàngNợ TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp         Có TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn7, Khi phát sinh các chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến tài sản thuê tài chính trước khi nhận tài sản thuê như đàm phán, ký kết hợp đồng…, ghi:Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn         Có các TK 111, 112,…8, Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ thuê tài chính, ghi:Nợ TK 212- TSCĐ thuế tài chính       Có TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn (kết chuyển chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính phát sin trước khi nhận TSCĐ thuê)        Có các TK 111, 112,..(số chi phí trực tiếp liên quan đến hoạt động thuê phát ssinh nhận tài sản thuê tài chính)9. Trường hợp doanh nghiệp trả trước tiền lãi cho bên cho vay được tính vào chi phí trả trước ngắn hạn, ghi:Nợ TK 142- Chi phí trả trước ngắn hạn         Có các TK 111,112,…-Định kỳ, khi phân bổ lãi tiền vay theo số phải trả từng kỳ, ghi:Nợ TK 635- Chi phí tài chính (nếu chi phí đi vay ghi vào chi phí SXKD)Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (nếu chi phí đi vay được vốn hóa tính vào giá trị tài sản đầu tư xây dựng dở dang)Nợ TK 627- Chi phí sản xuất chung (nếu chi phí đi vay được vốn hóa tính vào giá trị tài sản sản xuất dở dang)         Có TK 142- chi phí trả trước ngắn hạnxem thêm

Tạo một chức năng cơ bản trong excel


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here