Hàm CRITBINOM function trong excel

0
990

Sau đây là cách sử dụng Hàm CRITBINOM function trong excel

Trả về giá trị nhỏ nhất mà phân phối nhị thức tích lũy lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn. Sử dụng chức năng này cho các ứng dụng đảm bảo chất lượng.
Ví dụ, sử dụng CRITBINOM để xác định số lượng lớn nhất của các bộ phận khiếm khuyết đó được phép đi ra một dây chuyền lắp ráp chạy mà không từ chối toàn bộ rất nhiều.
 
 

Hàm CRITBINOM function trong excel

QUAN TRỌNG: 

 

Chức năng này đã được thay thế bằng một hoặc nhiều chức năng mới có thể cung cấp cải thiện độ chính xác và có tên phản ánh tốt hơn sử dụng của họ. Mặc dù chức năng này vẫn có tính tương thích ngược, bạn nên xem xét sử dụng các chức năng mới từ bây giờ, bởi vì chức năng này có thể không có sẵn trong các phiên bản tương lai của Excel.

Để biết thêm thông tin về các chức năng mới, xem BINOM.INV chức năng .

Cú pháp

CRITBINOM (thử nghiệm, probability_s, alpha)
Các chức năng cú pháp CRITBINOM có các đối số sau đây:
Thử nghiệm  bắt buộc. Số các phép thử Bernoulli.
Probability_s  buộc. Xác suất thành công của mỗi phép thử.
Alpha bắt buộc. Các giá trị tiêu chuẩn.

Các chú thích

Nếu bất kỳ đối số phải là số, CRITBINOM trả về #VALUE! giá trị lỗi.
Nếu thử nghiệm không phải là một số nguyên, nó được cắt ngắn.
Nếu thử nghiệm 0,>CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Nếu probability_s là 1, CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.0>
Nếu alpha 1, CRITBINOM trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.0>

Thí dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Dữ Liệu Sự Miêu Tả  
6 Số thử nghiệm Bernoulli  
0.5 Xác suất thành công của mỗi phép thử  
0.75 giá trị tiêu chuẩn  
Công thức

 

Sự miêu tả

 

Kết quả

 

= CRITBINOM (A2, A3, A4) giá trị nhỏ nhất mà phân phối nhị thức tích lũy lớn hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn 4

Bài viết này hướng dẫn cách sử dụng Hàm CRITBINOM function trong excel. Xem tại:

https://ketoan68.net/ham-critbinom-function-trong-excel/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here