Hàm BITAND function trong excel

0
743
Sau đây là 11 phím tắt trong excel

 

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách sử dụng các chức năng  BITAND  trong Microsoft Excel.
Sự miêu tả
Trả về một Bitwise ‘AND’ của hai số.
cú pháp
BITAND (number1, number2)

 

Các chức năng cú pháp BITAND có lập luận sau đây.

 
Number1     buộc. Phải ở dạng thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.
Number2     buộc. Phải ở dạng thập phân và lớn hơn hoặc bằng 0.
Các chú thích
 

BITAND trả về một số thập phân.

 
 
Kết quả là một phép toán ‘AND’ của các tham số của nó.
Giá trị của mỗi vị trí bit chỉ được tính nếu bit của cả hai tham số ở vị trí đó là 1.
Các giá trị trả về từ các vị trí bit tiến bộ từ phải sang trái như quyền hạn của 2. Các bit ngoài cùng bên phải trả về 1 (2 ^ 0), các bit để trở về trái của nó 2 (2 ^ 1), và như vậy.
Nếu một trong hai đối số là nhỏ hơn 0, BITAND trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Nếu một trong hai đối số là một số nguyên hoặc lớn hơn (2 ^ 48) -1, BITAND trả về giá trị lỗi #NUM! giá trị lỗi.
Nếu một trong hai đối số là một giá trị không phải số, BITAND trả về #VALUE! giá trị lỗi.

Thí dụ

 

 
Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán nó vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Đối với các công thức để hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu bạn cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả các dữ liệu.
Công Thức Sự Miêu Tả Kết Quả Làm Thế Nào Nó Hoạt Động
= BITAND (1,5) So sánh các đại diện nhị phân 1 và 5. 1
Các biểu diễn nhị phân của 1 là 1, và biểu diễn nhị phân của 5 là 101. bit của họ phù hợp với chỉ ở vị trí ngoài cùng bên phải. Điều này được trả về là 2 ^ 0 hoặc 1.
= BITAND (13,25) So sánh các đại diện nhị phân của 13 và 25. 9 Các biểu diễn nhị phân của 13 là 1101, và biểu diễn nhị phân của 25 là 11001. bit của họ phù hợp với vị trí ngoài cùng bên phải và ở vị trí thứ tư từ bên phải. Điều này được trả về là (2 ^ 0) + (2 ^ 3), hoặc 9

https://ketoan68.net/ham-bitand-function-trong-excel/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here