Hạch toán xuất – nhận hàng hóa gia công

0
531

Hàng hoá là các loại vật tư, sản phẩm do doanh nghiệp mua về với mục đích để bán (Bán buôn và bán lẻ). Giá gốc hàng hoá mua vào, bao gồm: Giá mua theo hoá đơn và chi phí thu mua hàng hoá. Trường hợp doanh nghiệp mua hàng hoá về để bán lại nhưng vì lý do nào đó cần phải gia công, sơ chế, tân trang, phân loại chọn lọc để làm tăng thêm giá trị hoặc khả năng bán của hàng hoá thì trị giá hàng mua gồm giá mua theo hoá đơn cộng (+) chi phí gia công, sơ chế.

Hàng hoá nhận gia công cho các doanh nghiệp khác ghi đơn vào Tài khoản 002 “Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công”, (Tài khoản ngoài Bảng Cân đôi kế toán).

Trường hợp thuê ngoài gia công, chế biến hàng hoá:

a/ Khi xuất kho hàng hoá đưa đi gia công, chế biến, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

     Có TK 156 – Hàng hoá (1561).

b/ Chi phí gia công, chế biến hàng hoá, ghi:

Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

     Có các TK 111, 112, 331,. . .

c/ Khi gia công xong nhập lại kho hàng hoá, ghi:

Nợ TK 156 – Hàng hoá

     Có TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang.

BẢNG TỔNG HỢP KẾ TOÁN HÀNG HÓA GIA CÔNG

1. Doanh nghiệp giao hàng để gia công Hạch toán
Khi xuất kho giao hàng để gia công

Nợ TK 154: chi phí sản xuất kiuh doanh dở dang

 Có TK 152,156…

Chi phí gia công

Nợ TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

 Có TK 111,112,131

Khi nhận lại hàng gia công,

chế biến hoàn thành

Nợ TK152,156

 Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

2. Doanh nghiệp nhận gia công
Khi nhận hàng để gia công Nợ TK 002: Vật tư hàng hóa nhận gia công, giữ hộ
khi xuất kho hàng để gia công,

chế biến

hoặc trả lại đơn vị giao hàng gia công

Có TK0002: Vật tư hàng hóa nhận gia công, giữ hộ
Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế được hưởng Nợ TK 111,112,131: Số tiền thu được

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331:Thuế GTGT phải nộp (Nếu có)

Kế Toán Thiên Ưng xin chúc các bạn làm tốt!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here