Hạch toán giảm Tài sản cố định

0
793
Sau đây là 11 phím tắt trong excel

Hạch toán giảm tài sản cố định

  1. Giảm do nhượng bán, do thanh lý

Nhượng bán: Là những TSCĐ không cần dùng hoặc xét thấy sử dụng không hiệu quả, khi nhượng bán phỉa làm đầy đủ các thủ tục cần thiết như lập hội đồng định giá, đấu giá và phải làm hợp đồng mua bán và biên bản bàn giao khi bán

Thanh lý: Là những TS bị hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được hoặc lạc hậu về kỹ thuật không phù hợp với yêu cầu sản xuất khi thanh lý DN phải quyết định thanh lý, thành lập hội đồng thanh lý để thực hiện vịêc thanh lý theo đúng thủ tục được quy định trong chế độ quản lý tài chính

Hồ sơ:

  • Tờ trình thanh lý, phê duyệt thanh lý, Quyết định thanh lý
  • Biên bản thanh lý của Hội đồng thanh lý, biên bản đánh giá lại tài sản
  • Quyết định ngừng khấu hao
  • Hợp đồng bán tài sản thanh lý
  • Hoá đơn GTGT bán tài sản thanh lý
  • Hoá đơn GTGT chi phí thanh lý (vận chuyển đến nơi khách hàng mua…)

*          Nợ TK 111, 112, 131

Có TK 711

Có TK 3331

*          Nợ TK 214 (Số dư trích khấu hao)

Nợ TK 811 (Chênh lệch giữa số đã trích khấu hao – Nguyên giá tài sản)

Có TK 211 (Nguyên giá tài sản)

*          Nợ TK 811 (chi phí thanh lý)

Có TK 111, 112, 331

2.  Giảm do chuyển thành công cụ dụng cụ:

Nợ TK 153           ( CCDC còn mới )

Nợ TK 142, 242       ( CCDC đã qua sử dụng )

Có TK 211     ( Nguyên giá)

+ Mang đi góp vốn

Nợ  TK 221,

Nợ TK 214

Có TK 211 ( chi tiết)

+ Giảm do thiếu do kiểm kê

Nợ TK 214

Nợ TK 1388, 334

Nợ TK 811

Có TK 211

3. Hạch toán Tài sản cố định đi thuê và cho thuê:

 + Đi thuê hoạt động:

Ở đơn vị thuê không có quyền sở hữu, chỉ có quyền sử dụng trong thời gian nhất định được ghi trong hợp đồng thuê, trong thời gian thuê đơn vị phải có trách nhiệm bảo quản, lưu giữ TSCĐ đó.

*  Bên đi thuê hạch toán:

* Kế toán đi thuê

+ Nếu thanh toán mỗi tháng 1 lần

Hạch toán giảm Tài sản cố định

+ Nếu trả từ 2 tháng -> dưới 1 năm

Nợ TK 142

Nợ TK 1331 ( nếu có)

Có TK 111, 112, 331

+ Nếu trả từ 1 năm trở lên:

Nợ TK 242

Nợ TK 1331 ( nếu có)

Có TK 111, 112, 331

+ Kế toán cho thuê

Không có chức năng cho thuê thương xuyên

Nợ TK 111, 112, 331

Có TK 711

Có TK 3331

  • Có chức năng

Nợ TK 111, 112, 331

Có TK 511

Có TK  3331

Nợ TK 632

Có TK 154

  1. Hạch toán sửa chữa TSCĐ.

-Sửa chữa nhỏ  :

Nợ TK 154, 642  ( quá nhỏ )

Nợ TK 142

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331

-Sửa chữa lớn :

Nợ TK 242

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331

-Sửa chữa lớn, nâng cấp

Nợ TK 241

Nợ TK 1331

Có TK 111, 112, 331

-Tập hợp chi phí để kết toán phần đã chi

Nợ TK 211 (tăng giá TSCĐ)

Có TK 241

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH CÂP TỐC TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

– ĐỊA CHỈ HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here