Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán

0
868

Hướng dẫn cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel vào công việc kế toán. Để tính phân bổ chi phí, tính khấu hao, tính giá nhập xuất kho …

1. Công dụng của hàm VLOOKUP trong Excel kế toán: 

– Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về Phiếu Xuất kho.
– Tìm Mã TK, Tên TK từ Danh mục tài khoản về bảng CĐPS, về Sổ 131, 331…
– Tìm Mã hàng hoá, tên hàng hoá từ Danh mục hàng hoá về Bảng Nhập Xuất Tồn
– TÌm số dư của đầu tháng N căn cứ vao cột số dư của tháng N-1
– Tìm số Khấu hao ( Phân bổ ) luỹ kế từ kỳ trước, căn cứ vào Giá trị khấu hao( phân bổ) luỹ kế ( của bảng 142, 242, 214 )
– Và các bảng khác liên quan…

 2. Tác dụng hàm VLOOKUP trong Excel:

– Hàm Vlookup là hàm tìm kiếm theo một điều kiện (giá trị) đã có: ( Điều kiện đã có gọi là “Giá trị để tìm kiếm”

– Giá trị để tìm kiếm: Giá trị để tìm kiếm chỉ là một Ô và phải có Tên trong Vùng dữ liệu tìm kiếm ( Là Ô mã hàng hoá, Mã tài khoản, Mã tài sản, Mã Công Cụ dụng cụ….)
 
–  Vùng dữ liệu tìm kiếm: “Vùng dữ liệu tìm kiếm” phải chứa tên của “ Giá trị để tìm kiếm”. ( Cụ thể: là bảng dữ liệu của tháng trước hoặc dữ liệu của Sheet khác )
 
–  Cột trả về giá trị tìm kiếm: Là số thứ tự cột, tính từ bên trái sang vủa vùng dữ liệu tìm kiếm ( Ví dụ: cột thứ 8 tính từ bên trái sang )

–  Tham số “ 0”: Không thực hiện sắp xếp theo thứ tự nào.
–  Việc sử dụng phím F4 cũng tương tự như trên đã giới thiệu ở phần trên.

Các ví dụ:

– Đi tìm Đơn giá xuất kho của mã hàng GEN_ASG24R từ bảng Nhập xuất tồn về Phiếu Xuất kho:

– Giá trị tìm kiếm: Là Ô chứa mã hàng GEN_ASG24R trên PXK – Ví dụ: Ô F8
– Vùng dữ liệu tìm kiếm: Là bảng Nhập Xuất Tồn, điểm bắt đầu của vùng được tính từ dãy ô có chứa mã hàng GEN_ASG24R đến dãy ô có chứa giá trị cần tìm – Ví dụ: Vùng từ A9:L19.
– Cột trả về giá trị tìm kiếm: là cột “ Đơn giá xuất kho” trên Bảng Nhập Xuất Tồn và được đếm từ bên trái của vùng sang – Ví dụ: là cột thứ 8.

Bài viết giúp chúng ta biết được Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán. Xem tại:

https://ketoan68.net/cach-s-dng-ham-vlookup-trong-excel-k-toan/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here