Cách khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ

0
506
Công ty kế toán Thiên Ưng chia sẻ Cách khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ

* Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thi hành luật thuế GTGT

và được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 2 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC.

“Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bHàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT. 

Trường hợp cơ sở kinh doanh tự sản xuất, xây dựng tài sản cố định (tài sản cố định tự làm) để phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì khi hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn. Thuế GTGT đầu vào hình thành nên tài sản cố định tự làm được kê khai, khấu trừ theo quy định. 

Trường hợp xuất máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hóa dưới hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả, nếu có hợp đồng và các chứng từ liên quan đến giao dịch phù hợp, cơ sở kinh doanh không phải lập hóa đơn, tính, nộp thuế GTGT. 
Ví dụ: Công ty Thiên Ưng là doanh nghiệp sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất,  để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị thì công ty Thiên Ưng không phải tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động xuất 50 sản phẩm quạt điện này.                                          Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Chú ý: Riêng đối với cơ sở kinh doanh có sử dụng hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vận tải, hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông không phải tính thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh phải có văn bản quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng hoá dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định.

 

 

* Tại khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên quy định:

 


“Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.”

 

 

Hướng dẫn ghi hóa đơn đối với sản phẩm, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ

 


- Doanh nghiệp A cho, biếu tặng sản phẩm, hàng hóa thì doanh nghiệp A phải lập hóa đơn, ghi tên người bán là doanh nghiệp A, tên người mua là người thụ hưởng sản phẩm.- Doanh nghiệp A tiêu dùng nội bộ sản phẩm thì doanh nghiệp A xuất hóa đơn ghi người bán, người mua đều là doanh nghiệp A. Trong trường hợp này doanh nghiệp A được kê khai, khấu trừ thuế GTGT của chính hóa đơn này.- Doanh nghiệp A trao đổi sản phẩm thì phải lập hoá đơn ghi tên người bán là doanh nghiệp A, người mua là bên có sản phẩm trao đổi.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here