Các lĩnh vực kế toán bạn cần biết

0
773
Hướng dẫn lập Báo cáo tài chính trên excel

Các lĩnh vực kế toán bạn cần biết

Kế Toán là lĩnh vực rất là rộng với nhiều các lĩnh vực bao quanh nó nhưng có được 4 lĩnh vực chủ yếu sau đây. Và bạn lè kế toán bạn sẽ làm một hoặc tất cả các lĩnh vực kế toán này sau khi tốt nghiệp ra trường.
Nguyên Lý Kế Toán sẽ cung cấp chi tiết cho bạn các các lĩnh vực kế toán hiện nay

Kế toán tài chính

Cung cấp thông tin cho các đối tượng ở
bên ngoài (nhà đầu tư, chủ nợ,…) thông qua
các báo cáo tài chính.
– Bảng cân đối kế toán
– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Bản thuyết minh báo cáo tài chính
Thông tin kế toán tài chính phải tuân thủ những quy định của kế toán.

Kế toán quản trị

Cung cấp các thông tin làm cơ sở cho việc đưa ra quyết định của các nhà quản lý tổ chức thông qua các báo cáo nội bộ.
− Tính toán và phân tích các chi phí sản xuất hay cung cấp dịch vụ.
− Lập dự toán ngân sách, phân tích chênh lệch giữa thực tế và dự toán nhằm kiểm soát các hoạt động trong tổ chức.
− Đo lường kết quả hoạt động của các bộ phận trong tổ chức.

Kế toán thuế

Theo dõi và tách riêng số liệu kế toán để lập các báo cáo thuế
– Thuế giá trị gia tăng
– Thuế thu nhập doanh nghiệp
– Các báo cáo khác theo quy định

Kiểm toán

Các kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm tra báo cáo tài chính của các doanh nghiệp để đưa ra ý kiến về sự trình bày trung thực và hợp lý của các BCTC.
– Nhằm nâng cao độ tin cậy của các thông tin
Các phần bạn cần lắm vững và tìm hiểu thêm:
1. Theo dõi chi phí của từng sản phẩm và so sánh với định mức để tìm hiểu nguyên nhân.
2. Kiểm kê hàng tồn kho vào thời điểm khóa sổ để lập báo cáo tài chính.
3. Cung cấp thông tin để tính giá bán sản phẩm mới.
4. Xác định các khoản chi phí không được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.
5. Lập các dự toán về kết quả hoạt động kinh doanh, cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ.
6. Theo dõi tình hình chi phí của từng bộ phận để đánh giá hiệu quả hoạt động.
7. Lập báo cáo tài chính năm để cung cấp cho các cổ đông của công ty.
8. Gửi thư xác nhận công nợ và số dư tiền gửi ngân hàng để xác định các số liệu báo cáo của đơn vị có chính xác không.
9. Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ kế toán.
>>Xem thêm:

Tags:
Chua co du lieu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here