Các hàm chức năng thống kê trong excel

0
997
Các hàm có chức năng thống kê trong excel 2007 2010 2013 2016 bạn hay sử dụng hàm chức năng nào nhất trong excel. Bao giờ bạn tự hỏi có bao nhiêu hàm chức năng thống kê hay chưa? Các hàm excel rất dễ sử dụng, bạn đã thử chưa?

Tổng quan bài viết

1. Chức năng hàm AVEDEV

Trả về trung bình của các độ lệch tuyệt đối các điểm dữ liệu từ trung bình của chúng

2. Hàm AVERAGE

Trả về trung bình của các đối số của nó

3. Chức năng hàm AVERAGEA

Trả về trung bình của các đối số của nó, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic

4. Hàm AVERAGEIF

Trả về trung bình (số học trung bình) của tất cả các tế bào trong một dãy thỏa mãn một tiêu chí được đưa

5. Hàm AVERAGEIFS

Trả về trung bình (số học trung bình) của tất cả các tế bào đáp ứng nhiều tiêu chí

6. Chức năng hàm BETA.DIST Excel 2010

Trả về hàm phân phối tích lũy beta

7. Chức năng hàm BETA.INV Excel 2010

Trả về nghịch đảo của hàm phân phối tích lũy cho một phân bố beta định

8. Chức năng hàm BINOM.DIST Excel 2010

Trả về xác suất phân phối nhị thức cá nhân hạn

9. Chức năng BINOM.DIST.RANGE Excel 2013

Trả về xác suất của kết quả thử nghiệm có phân phối nhị thức

10. Chức năng BINOM.INV Excel 2010

Trả về giá trị nhỏ nhất mà phân phối nhị thức tích lũy là nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiêu chuẩn

11. Chức năng CHISQ.DIST Excel 2010

Trả về beta tích lũy hàm mật độ xác suất

12. Chức năng CHISQ.DIST.RT Excel 2010

Trả về xác suất một đuôi của phân phối chi-squared

13. Chức năng CHISQ.INV Excel 2010

Trả về beta tích lũy hàm mật độ xác suất

14. Chức năng CHISQ.INV.RT Excel 2010

Trả về nghịch đảo của xác suất một đuôi của phân phối chi-squared

15. Chức năng CHISQ.TEST Excel 2010

Trả bài kiểm tra độc lập

16. Chức năng CONFIDENCE.NORM Excel 2010

Trả về khoảng tin cậy cho một dân số có nghĩa

17. Chức năng CONFIDENCE.T Excel 2010

Trả về khoảng tin cậy cho một dân số có nghĩa là, sử dụng phân phối t của một sinh viên

18. Chức năng CORREL

Trả về hệ số tương quan giữa hai bộ dữ liệu

19. Hàm COUNT

Đếm số lượng trong danh sách các đối số

20. Hàm COUNTA

Đếm bao nhiêu giá trị trong danh sách các đối số

21. Hàm COUNTBLANK

Đếm số ô trống trong một phạm vi

22. Hàm COUNTIF

Đếm số lượng tế bào trong một phạm vi đáp ứng các tiêu chí được đưa

23. Hàm COUNTIFS

Đếm số lượng tế bào trong một phạm vi đáp ứng nhiều tiêu chí

24. Chức năng COVARIANCE.P  Excel 2010

Trả về phương sai, mức trung bình của các sản phẩm của độ lệch cặp

25. Chức năng COVARIANCE.S Excel 2010

Trả về phương sai mẫu, trung bình của các sản phẩm độ lệch cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai bộ dữ liệu

26. Chức năng DEVSQ

Trả về tổng bình phương của độ lệch

27. Chức năng EXPON.DIST Excel 2010

Trả về phân phối mũ

28. Hàm F.DIST Excel 2010

Trả về phân phối xác suất F

29. Hàm F.DIST.RT  Excel 2010

Trả về phân phối xác suất F

30. Chức năng F.INV Excel 2010

Trả về nghịch đảo của phân phối xác suất F.

31. Chức năng F.INV.RT Excel 2010

Trả về nghịch đảo của phân phối xác suất F.

32. Chức năng F.TEST Excel 2010

Trả về kết quả của một chiếc F-test

33. Chức năng FISHER

Trả về phép biến đổi Fisher

34. Chức năng FISHERINV

Trả về nghịch đảo của phép biến đổi Fisher

35. Chức năng DỰ BÁO

Trả về một giá trị cùng một xu hướng tuyến tính
Lưu ý:

 

Trong Excel 2016, chức năng này được thay thế bằng FORECAST.LINEAR như là một phần của các mới chức năng dự báo , nhưng nó vẫn có sẵn để tương thích với các phiên bản trước đó.

36. FORECAST.ETS chức năng Excel 2016

Trả về một giá trị trong tương lai dựa trên các giá trị (lịch sử) hiện có bằng cách sử dụng phiên bản AAA của Exponential Smoothing (ETS) thuật toán
Lưu ý:

 

: Chức năng này không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.

37. Chức năng FORECAST.ETS.CONFINT  Excel 2016

Trả về khoảng tin cậy cho giá trị dự đoán là ngày dự định
Lưu ý:

 

Chức năng này không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.

38. Chức năng FORECAST.ETS.SEASONALITY Excel 2016

Trả về độ dài của mô hình lặp đi lặp lại Excel phát hiện cho chuỗi thời gian quy định
Lưu ý: Chức năng này không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.

39. Chức năng FORECAST.ETS.STAT Excel 2016

Trả về một giá trị thống kê như là kết quả của việc dự báo chuỗi thời gian
Lưu ý:

 

Chức năng này không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.

40. Chức năng FORECAST.LINEAR Excel 2016

Trả về một giá trị trong tương lai dựa trên các giá trị hiện tại
Lưu ý:

 

Chức năng này không có sẵn trong Excel 2016 cho Mac.

41. Chức năng TẦN

Trả về phân phối tần số như là một mảng dọc

42. Chức năng GAMMA Excel 2013

Trả về giá trị hàm Gamma

43. Chức năng GAMMA.DIST Excel 2010

Trả về phân phối gamma

44. Chức năng GAMMA.INV Excel 2010

Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy gamma

45. Chức năng GAMMALN

Trả về logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x)

46. Chức năng GAMMALN.PRECISE Excel 2010

Trả về logarit tự nhiên của hàm gamma, Γ (x)
chức năng GAUSS Excel 2013
Trả 0,5 ít hơn so với phân phối tích lũy chuẩn chuẩn

47. Chức năng GEOMEAN

Trả về trung bình hình học

48. Chức năng TĂNG TRƯỞNG

Trả về giá trị cùng một xu hướng mũ

49. Chức năng HARMEAN

Trả về trung bình điều hòa

50. Chức năng HYPGEOM.DIST

Trả về phân phối hypergeometric

51. Chức năng INTERCEPT

Trả về đánh chặn của đường hồi quy tuyến tính
chức năng KURT
Trả về độ nhọn của một tập hợp dữ liệu

52. Chức năng LỚN

Trả về giá trị lớn nhất thứ k trong một tập dữ liệu

53. Hàm LINEST

Trả về các thông số của một xu hướng tuyến tính

54. Chức năng LOGEST

Trả về các thông số của một xu hướng mũ

55. Chức năng LOGNORM.DIST Excel 2010

Trả về phân phối lognormal tích lũy

56. Chức năng LOGNORM.INV Excel 2010

Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy lognormal

57. Hàm MAX

Trả về giá trị lớn nhất trong một danh sách các đối số

58. Chức năng MAXA

Trả về giá trị lớn nhất trong một danh sách các đối số, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic

59. Chức năng MAXIFS Excel 2016

Trả về giá trị tối đa giữa các tế bào được quy định bởi một tập hợp các điều kiện, tiêu chuẩn

60. Chức năng MEDIAN

Trả về trung bình của những con số được đưa ra

61. Hàm MIN

Trả về giá trị nhỏ nhất trong một danh sách các đối số

62. Chức năng MINA

Trả về giá trị nhỏ nhất trong một danh sách các đối số, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic

63. Chức năng MINIFS Excel 2016

Trả về giá trị nhỏ nhất giữa các tế bào được quy định bởi một tập hợp các điều kiện hoặc tiêu chuẩn.

64. Chức năng MODE.MULT Excel 2010

Trả về một mảng dọc của các giá trị thường nhất xảy ra, hoặc lặp đi lặp lại trong một mảng hoặc vùng dữ liệu

65. Chức năng MODE.SNGL Excel 2010

Trả về giá trị phổ biến nhất trong một tập dữ liệu

66. Chức năng NEGBINOM.DIST Excel 2010

Trả về phân phối nhị thức âm

67. Chức năng NORM.DIST Excel 2010

Trả về phân phối tích lũy chuẩn

68. Chức năng NORM.INV Excel 2010

Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn

69. Chức năng NORM.S.DIST Excel 2010

Trả về phân phối tích lũy chuẩn chuẩn

70. Chức năng NORM.S.INV Excel 2010

Trả về nghịch đảo của phân phối tích lũy chuẩn chuẩn

71. Chức năng PEARSON

Trả về Pearson thời điểm sản phẩm hệ số tương quan

72. Chức năng PERCENTILE.EXC Excel 2010

Trả percentile thứ k của các giá trị trong một phạm vi, trong đó k là trong khoảng 0..1, độc quyền

73. Chức năng PERCENTILE.INC Excel 2010

Trả percentile thứ k của các giá trị trong một phạm vi

74. Chức năng PERCENTRANK.EXC Excel 2010

Trả về thứ hạng của một giá trị trong một tập dữ liệu như là một tỷ lệ phần trăm (0..1, độc quyền) của tập dữ liệu

75. Chức năng PERCENTRANK.INC Excel 2010

Trả về thứ hạng tỷ lệ phần trăm của một giá trị trong một tập dữ liệu

76. Chức năng PERMUT

Trả về số hoán vị cho một số đối tượng

77. Chức năng PERMUTATIONA Excel 2013

Trả về số hoán vị cho một số đối tượng (với lần lặp lại) có thể được chọn từ tổng số đối tượng

78. Chức năng PHI Excel 2013

Trả về giá trị của hàm mật độ cho một phân phối chuẩn chuẩn

79. Chức năng POISSON.DIST Excel 2010

Trả về phân phối Poisson

80. Chức năng PROB

Trả về xác suất mà các giá trị trong một phạm vi là giữa hai giới hạn

81. Chức năng QUARTILE.EXC Excel 2010

Trả về tứ phân vị của tập dữ liệu, dựa trên các giá trị phần trăm từ 0..1, độc quyền

82. Chức năng QUARTILE.INC Excel 2010

Trả về tứ phân vị của một tập dữ liệu

83. Chức năng RANK.AVG Excel 2010

Trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số

84. Chức năng RANK.EQ Excel 2010

Trả về thứ hạng của một số trong một danh sách các số

85. Chức năng RSQ

Trả về bình của Pearson thời điểm sản phẩm hệ số tương quan

86. Chức năng SKEW

Trả về độ lệch của phân phối

87. Chức năng SKEW.P Excel 2013

Trả về độ lệch của phân phối dựa trên một tập hợp: một đặc tính của độ bất đối xứng của một phân bố xung quanh trung bình của nó

88. Chức năng SLOPE

Trả về độ dốc của đường hồi quy tuyến tính

89. Chức năng NHỎ

Trả về giá trị nhỏ nhất thứ k trong một tập dữ liệu

90. Chức năng chuẩn hóa

Trả về một giá trị bình thường

91. Chức năng STDEV.P Excel 2010

Tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ dân số

92. Chức năng STDEV.S Excel 2010

Ước tính độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu

93. Chức năng STDEVA

Ước lượng độ lệch chuẩn dựa trên một mẫu, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic

94. Chức năng STDEVPA

Tính độ lệch chuẩn dựa trên toàn bộ dân số, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic

95. Chức năng STEYX

Trả về sai số chuẩn của các dự đoán giá trị y cho mỗi x trong hồi quy

96. Chức năng T.DIST Excel 2010

Trả về điểm Tỷ lệ phần trăm (xác suất) cho các sinh viên phân phối t

97. Chức năng T.DIST.2T Excel 2010

Trả về điểm Tỷ lệ phần trăm (xác suất) cho các sinh viên phân phối t

98. Chức năng T.DIST.RT Excel 2010

Trả về phân phối t của sinh viên

99. Hàm T.INV Excel 2010

Trả về t-giá trị của phân phối t của sinh viên như là một hàm của xác suất và mức độ tự do

100. Hàm hàm T.INV.2T Excel 2010

Trả về nghịch đảo của phân phối t của sinh viên

101. Chức năng T.TEST Excel 2010

Trả về xác suất kết hợp với t-thi của sinh viên

102. Chức năng TREND

Trả về giá trị cùng một xu hướng tuyến tính

103. Chức năng TRIMMEAN

Trả về trung bình của nội thất của một tập dữ liệu

104. Chức năng VAR.P Excel 2010

Tính phương sai dựa trên toàn bộ dân số

105. Chức năng VAR.S Excel 2010

Ước tính phương sai dựa trên một mẫu

106. Chức năng VARA

Ước tính phương sai dựa trên mẫu, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic

107. Chức năng VARPA

Tính phương sai dựa trên toàn bộ dân số, bao gồm cả số, văn bản, và các giá trị logic

108. Chức năng WEIBULL.DIST Excel 2010

Trả về phân phối Weibull

109. Chức năng Z.TEST Excel 2010

Trả về một phía xác giá trị của z-test

Các hàm chức năng thống kê trong excel.

https://ketoan68.net/cac-ham-chuc-nang-thong-ke/(mở trong cửa sổ mới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here