Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán trên Excel

0
635

Bài viết dưới đây giúp ta biết được các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán trên Excel . Hãy tham  khảo để thực hiện theo đúng quy định.

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán trên ExcelCác bút toán kết chuyển cuối kỳ kế toán trên Excel

Hạch toán các bút toán kết chuyển về tiền lương cuối tháng ( các bạn phải căn cứ vào bảng lương nhé):

Tính tiền lương phải trả CBCNV:

Nợ TK 6421  : Tổng lương của bộ phận bán hàng
Nợ TK 6422  :  Tổng lương của bộ phận quản lý
Có TK 334 : Tổng lương phải trả cho CNV

Trích BHXH, BHYT, BHTN trong kỳ – tính vào chi phí

( Trích BHTN với điều kiện doanh nghiệp có trên 10 lao động). (Năm 2014 tỷ lệ các khoản trích theo lương đã thay đổi)

+/ Bộ phận bán hàng:

Nợ TK 6421    :  Tổng số trích cho bộ phận bán hàng
Có TK 3383  :  Lương CB x 18%
Có TK 3384 :  Lương CB x 3%
Có TK 3389 : Lương CN x 1%

+/ Bộ phận quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 6422     :    Tổng số trích cho bộ phận quản lý
Có TK 3383  :  Lương CB x 18%
Có TK 3384   :   Lương CB x 3%
Có TK 3389  ;   Lương CN x 1%

+/ Trích BHXH, BHYT, BHTN trong kỳ – tính vào lương của cán bộ công nhân viên

Nợ TK 334  :   Tổng số trích cho bộ phận quản lý
Có TK 3383   :   Lương CB x 8%
Có TK 3384    :  Lương CB x 1,5%
Có TK 3389    :   Lương CN x 1%

 +/ Tính thuế TNCN phải nộp ( nếu có)

Nợ TK 334   :       Tổng số thuế TNCN khấu trừ
Nợ TK 3335 : Thanh toán lương cho CBCNV:
Nợ TK 334      :    Tổng tiền thnh toán cho CNV, sua khi đã trừ đi các khoản  giảm trừ
Có TK 1111 hoặc 1121

+/ Thanh toán tiền bảo hiểm:

Nợ TK 3383    :    Số tiền đã trích BHXH
Nợ TK 3384    :      Số tiền đã trích BHYT
Nợ TK 3389    :      Số tiền đã trích BHTN
Có TK 1111 hoặc 1121  :   Tổng phải thanh toán

Các bút toán kết chuyển: Trích khấu hao tài sản cố định:

Nợ TK 6421   :     Số khấu hao kỳ này của bộ phận bán hàng
Nợ TK 6422    :   Số khấu hao kỳ này của bộ phận quản lý
Có TK 2141   :    Tổng khấu hao đã trích trong kỳ

Phân bổ chi phí trả trướng dài hạn, ngắn hạn ( nếu có)

Nợ TK 6421 : Số chi phí ngắn hạn/ dài hạn phân bổ kỳ này cho bộ phận bán hàng
Nợ TK 6422  :   Số chi phí ngắn hạn/ dài hạn phân bổ kỳ này cho bộ phận quản lý
Có TK 142, 242  :    Tổng số đã phân bổ trong kỳ

Các bút toán kết chuyển: Kết chuyển thuế GTGT:

– Là việc tính ra số thuế phải nộp hay còn được khấu trừ. Kế toán thực hiện 1 bút toán kết chuyển chung như sau:

Nợ TK 3331
Có TK 1331 :   Số tiền là số nhỏ nhất của 1 trong 2 tài khoản

Giải thích: Khi kết chuyển theo số nhỏ, là số nhỏ nhất của 1 trong 2 TK 133 hoặc 3331, thì số tiền này sẽ bị triệt tiêu và có được kết quả còn lại của 1 trong 2 tài khoản. Khi đó sẽ biết được phải nộp hay được khấu trừ.

– Nếu số nhỏ nhất là số tiền của TK 133 thì TK 3331 sẽ còn số dư và phải nôp
– Nếu số nhỏ nhất là số tiền của TK 3331 thì TK 133 sẽ còn số dư và còn được khấu trừ
– Để biết được số tiền nhỏ nhât là của tài khoản nào thì phải thực hiện lcọ trên NKC . Kiểm tra số tiền phát sinh của TK 1331, 1332 và 3331 . Tiếp sau là kiểm tra số dư đầu kỳ của các TK đó

Cách xác định số tiền từng tài khoản để biết được số nhỏ nhất như sau:

Tổng TK 133 = Số dư đầu kỳ ( nếu có) – Tổng phát sinh Có 133 ( Lưu ý: Trong TK 133 có TK 1331 và 1332 )
Tổng TK 3331 = Tổng Psinh Có 3331 – Tổng Phát sinh Nợ 3331

Cụ thể từng trường hợp như sau:

Trường hợp 1:

Số dư ĐK 

 

TK 1331

 +  Số PS Nợ 

 

TK 1331

 –  Số PS Có 

 

TK 1331

 >  Số PS Có 

 

TK 3331

 –  Số PS Nợ 

 

TK 3331

Thì số tiền thuế GTGT nhỏ nhất được kết chuyển là số tiền thuế của TK 3331

Bút toán và công thức tính ra số thuế của TK 3331:

Nợ TK 3331 = Sumif Có TK 3331 – Sumif Nợ TK 3331
Có TK 1331

Trường hợp 2:

Số dư ĐK 

 

TK 1331

 +  Số PS Nợ 

 

TK 1331

 –  Số PS Có 

 

TK 1331

  Số PS Có 

 

TK 3331

 –  Số PS Nợ 

 

TK 3331

Bước 1:  Nếu sau khi cộng thêm số tiền của TK 1332 mà làm cho tổng số tiền cảu TK 1331 + TK 1332 lớn hơn TK 3331:
Thì số tiền thuế GTGT nhỏ nhất được kết chuyển là số tiền thuế của TK 3331.

Bút toán thực hiện trong trường hợp này:

Nợ TK 3331      = Sumif Có TK 3331 – Sumif Nợ TK 3331
Có TK 1331   =  Sumif Nợ TK 1331 – Sumif Có TK 1331 + Dư ĐK TK 1331
Có TK 1332   = Kết quả của TK 3331 – Kết quả của TK 1331

Bước 2:  Nếu sau khi cộng thêm số tiền của TK 1332 mà làm cho tổng số tiền của TK 1331 + TK 1332 nhỏ hơn TK 3331.
Thì số tiền thuế GTGT nhỏ nhất được kết chuyển là tổng số tiền thuế của TK 1331 + TK 1332.

Bút toán thực hiện trong trường hợp này :

Nợ TK 3331  = Tổng cộng TK 1331 + TK 1332
Có TK 1331    = Sumif Nợ TK 1331 – Sumif Có TK 1331 + Dư ĐK TK 1331
Có TK 1332     = Sumif Nợ TK 1332 – Sunif Có TK 1332 + Dư ĐK TK 1332

Chú ý:

Phải đối chiếu với tờ khai thuế tháng khớp với số dư TK 133 hoặc TK 3331 trên bảng Cân Đối phát sinh tháng.

Tập hợp giá vốn hàng bán:

( Chú ý: Khi hạch toán đến bút toán này. Kế toán phải tổng hợp được bảng “ Nhật xuất tồn kho” cuối kỳ và tìm được được đơn giá xuất kho về Phiếu xuất kho).

Nợ TK 632
Có TK 156  =  Dòng tổng cộng của Cột thành tiền giá vốn xuất kho trên PXK.

Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu ( nếu có):

Nợ TK 5111
Có TK 521      = Sumif Nợ TK 521

Kết chuyển doanh thu thuần trong kỳ:

Nợ TK 5111
Có TK 911   = Sumif Có TK 5111 – Sumif Nợ TK 5111

Kết chuyển Doanh thu hoạt động tài chính ( nếu có ) trong kỳ:

Nợ TK 515
Có TK 911      = Sumif Có TK 515

Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính( nếu có ) trong kỳ;

Nợ TK 911
Có TK 635  = Sumif Nợ TK 635

Kết chuyển giá vốn hàng xuất bán trong kỳ:

Nợ TK 911
Có TK 632    = Sumif Nợ TK 632 – Sumif Có TK 632

Kết chuyển chi phí bán hàng trong kỳ:

Nợ TK 911
Có TK 6421  = Sumif Nợ TK 6421 – Sumif Có TK 6421

Kết chuyển chi phí quản lý trong kỳ:

Nợ TK 911
Có TK 6422    = Sumif Nợ TK 6422 – Sumif Có TK 6422

Kết chuyển thu nhập khác ( nếu có) trong kỳ:

Nợ TK 711
Có TK 911  = Sumif Có TK 711

Kết chuyển chi phí khác( nếu có ) trong kỳ:

Nợ TK 911
Có TK 811    = Sumif Nợ TK 811

Tạm tính thuế TNDN phải nộp trong quý ( nếu có lãi )

Nợ TK 821
Có TK 3334   = ( Sumif Có TK 911 – Sumif Nợ TK 911 ) x %  thuế suất.

– Công thức trên áp dụng trong trường hợp tập hợp Doanh thu, chi phí theo quý. Trường hợp nếu tâp hợp Doanh thu, Chi phí theo tháng. Thì thu nhập tính thuế phải căn cứ vào Lãi ( lỗ ) trước thuế của tháng cuối quý . Lãi ( lỗ ) trước thuế của số dư đầu tháng cuối quý . ( Chú ý được chuyển lỗ )

Kết chuyển chi phí thuế TNDN ( nếu có) trong kỳ

( Chỉ thực hiện ở cuối năm tài chính)

Nợ TK 911
Có TK 821      = Sumif Nợ TK 821

Kết chuyển lãi ( lỗ) trong kỳ:

+/ Nếu lãi:

Nợ TK 911
Có TK 4212  = Sumif Có TK 911 – Sumif Nợ TK 911

+/ Nếu lỗ:

Nợ TK 4212
Có TK 911   = – ( Sumif Có TK 911 – Sumif Nợ TK 911)

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here