Mức xử phạt đối với hành vi Chậm Nộp Tiền Thuế

0
666

Mức xử phạt đối với hành vi Chậm Nộp Tiền Thuế

1. Các hành vi vi phạm bị xử phạt chậm nộp tiền thuế của người nộp thuế, bao gồm:

a) Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế;

b) Nộp thiếu tiền thuế do khai sai số thuế phải nộp, số thuế được miễn, số thuế được giảm, số thuế được hoàn của các kỳ khai thuế trước, nhưng người nộp thuế đã tự phát hiện ra sai sót và tự giác nộp đủ số tiền thuế thiếu vào ngân sách nhà nước trước thời điểm nhận được quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Số tiền phạt Nộp Chậm được tính như sau.

Công văn Số: 8355/BTC-TCT ngày 28 tháng 06 năm 2013 đã nêu rõ:

” 3.1. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh sau ngày 01/07/2013:

0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế đến ngày thứ chín mươi (90).

0,07% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp kể từ ngày chậm nộp thứ chín mươi mốt (91) trở đi.

3.2. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/07/2013 nhưng sau ngày 01/07/2013 vẫn chưa nộp thì tiền chậm nộp được tính như sau: trước ngày 01/07/2013 thì thực hiện theo Luật Quản lý thuế; từ ngày 01/07/2013 trở đi thực hiện theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế.

3.3. Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày kế tiếp ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế đến ngày người nộp thuế nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước. ”

Chúng ta có thể hiểu như sau:

Trước ngày 01/07/2013 thì mức phạt chậm nộp tiền thuế áp dụng ở mức 0.05% tức là ta có công thức xác định số tiền thuế bị nộp phạt như sau:

Số tiền phạt chậm nộp 

Sau ngày 01/07/2013 thì mức phạt chậm nộp tiền thuế áp dụng ở mức 0.05% với 90 ngày đầu tiên, từ ngày 91 trở đi sẽ áp theo mức 0.07%. Công thức xác định số tiền phạt chậm nộp như sau:

Số tiền phạt chậm nộp

n đề các bạn cần chú ý ở đây là số tiền thuế phạt chậm nộp ở 90 ngày đầu tiên kể từ ngày 01/07/2013 sẽ vẫn áp theo mức 0.05%

Để hiểu rõ hơn sau đây Kế toán Thiên Ưng xin đưa ra 1 ví dụ cụ thể như sau:

Công ty A phải nộp tiền thuế là 10.000.000đ vào ngày 21/03/2013 nhưng đến ngày 26/11/2013 Công ty A mới đi nộp số tiền thuế nói trên thì Số tiền phạt chậm nộp của Công ty được tính như sau:

Trước tiên ta đi xác định số ngày chậm nộp của công ty này:

Tháng trong năm Số ngày trong tháng Số ngày chậm nộp
3 31 31-21=10
4 30 30
5 31 31
6 30 30
7 31 31
8 31 31
9 30 30
10 31 31
11 30 26

Tổng số ngày chậm nộp là 250 ngày.

Số ngày chậm nộp trước ngày 01/07/2013 là 101 ngày

(từ 21/03 đến 30/06)

. Số ngày này sẽ áp theo mức 0.05%.

90 ngày đầu tiên kể từ ngày 01/07/2013 

(từ 01/07 đến 28/09)

cũng áp theo mức 0.05%.

Số ngày áp theo mức 0.07% 

(từ 29/09 đến 26/11)

sẽ là 250 – (90 + 101) = 59 (ngày)

Vậy số tiền phạt chậm nộp tiền thuế của Công ty A sẽ là:

(10.000.000)

3. Trường hợp người nộp thuế tự xác định được số tiền phạt chậm nộp thì tự khai, tự nộp số thuế phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc không xác định đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

4. Trường hợp sau 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, người nộp thuế chưa nộp tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết số tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp.

5. Người nộp thuế không bị phạt chậm nộp tính trên số tiền thuế nợ trong thời gian gia hạn nộp thuế.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here