Mẫu số 08a – TT bảng kiểm kê quỹ VNĐ TT133

0
676
Sau đây là 11 phím tắt trong excel

Mẫu số 08a – TT bảng kiểm kê quỹ VNĐ TT133 người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ là ai mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt c34-hd kết luận sau khi kiểm kê quỹ tiền mặt

hàm char trong excel

Mẫu số 08a – TT bảng kiểm kê quỹ VNĐ TT133

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 08a – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho VNĐ)

Số:…………..

Hôm nay, vào…… giờ…… ngày…… tháng…… năm……

Chúng tôi gồm:

– Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện kế toán

– Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện thủ quỹ

– Ông/Bà: ……………………………………………………………. đại diện…………..

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt kết quả như sau:

STT

Diễn giải

Số lượng (tờ)

Số tiền

A

B

1

2

I

Số dư theo sổ quỹ:

x

……………….

II

Số kiểm kê thực tế:

x

……………….

1

Trong đó: – Loại

……………….

……………….

2

– Loại

……………….

……………….

3

– Loại

……………….

……………….

4

– Loại

……………….

……………….

5

– ….

……………….

……………….

III

Chênh lệch (III = I – II);

x

……………….

– Lý do: + Thừa: ……………….……………….……………….……………….……………….

+ Thiếu:……………….……………….……………….……………….………………………….

– Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: ……………….……………….……………….……………….

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên)

Xem thêm:

Chạy số lần xuất hiện trong danh sách excel

Nhân một dãy ô bởi cùng một số công thức trong Excel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here