Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 133

0
769

Danh mục sổ sách kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, đây là Mẫu hệ thống sổ sách kế toán doanh nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và thay thế hệ thống sổ sách kế toán theo Quyết định 48 trước đây. (Áp dụng từ năm 2017 trở đi). Bài viết giúp ta biết được Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 133.

– Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán (kể cả các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc). Doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán.
-Doanh nghiệp được tự thiết kế, xây dựng biểu mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát. Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 133 (cụ thể bên dưới)

(Theo điều 10 và 88 Thông tư 133/2016/TT-BTC)

– Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thực hiện các quy định về sổ kế toán trong Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

(Theo điều 88 Thông tư 133/2016/TT-BTC)

1. Các loại sổ kế toán:

– Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

+) Sổ kế toán tổng hợp, gồm: Sổ Nhật ký, Sổ Cái.

+) Sổ kế toán chi tiết, gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết.

a) Sổ kế toán tổng hợp

– Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu kế toán trên sổ Nhật ký phản ánh tổng số phát sinh bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp. Sổ Nhật ký phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:
– Ngày, tháng ghi sổ;

– Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;       –

Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;       –

Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

– Sổ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong từng kỳ và trong một niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán được quy định trong chế độ tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Số liệu kế toán trên Sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Sổ Cái phải phản ánh đầy đủ các nội dung sau:       –

Ngày, tháng ghi sổ;      –

Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;       –

Tóm tắt nội dung của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;       –

Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào bên Nợ hoặc bên Có của từng tài khoản.

b) Sổ, thẻ kế toán chi tiết

– Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu quản lý. Số liệu trên sổ, thẻ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được chi tiết trên sổ Nhật ký và Sổ Cái. Số lượng, kết cấu các sổ, thẻ kế toán chi tiết không quy định bắt buộc.
– Các doanh nghiệp căn cứ vào quy định mang tính hướng dẫn tại Chế độ kế toán về sổ, thẻ kế toán chi tiết và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp để mở các sổ, thẻ kế toán chi tiết cần thiết, phù hợp.

2) Các hình thức sổ kế toán

– Hình thức kế toán Nhật ký chung;
– Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái;
– Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.
– Hình thức kế toán trên máy vi tính.

Tùy theo đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý, doanh nghiệp được tự xây dựng hình thức ghi sổ kế toán cho riêng mình trên cơ sở đảm bảo thông tin về các giao dịch phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.

3) Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 133

(Áp dụng cho DN nhỏ và vừa)

DANH MỤC MẪU SỔ KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

  Tên sổ Ký hiệu Hình thức kế toán
Nhật ký chung Nhật ký – Sổ Cái Chứng từ ghi sổ
1 2 3 4 5 6
01 Nhật ký – Sổ Cái S01-DNN x
02 Chứng từ ghi sổ S02a-DNN x
03 Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ S02b-DNN x
04 Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ) S02c1-DNN
S02c2-DNN
x
x
05   S03a-DNN x
06 Sổ Nhật ký thu tiền S03a1-DNN x
07 Sổ Nhật ký chi tiền S03a2-DNN x
08 Sổ Nhật ký mua hàng S03a3-DNN x
09 Sổ Nhật ký bán hàng S03a4-DNN x
10 Sổ Cái

 

(dùng cho hình thức Nhật ký chung)

S03b-DNN x
11   S04a-DNN x x x
12   S04b-DNN x x x
13   S05-DNN x x x
14   S06-DNN x x x
15   S07-DNN x x x
16 Thẻ kho

 

(Sổ kho)

S08-DNN x x x
17   S09-DNN x x x
18   S10-DNN x x x
19   S11-DNN x x x
20 (người bán) S12-DNN x x x
21 Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ S13-DNN x x x
22 Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ S14-DNN x x x
23   S15-DNN x x x
24   S16-DNN x x x
25   S17-DNN x x x
26   S18-DNN x x x
27   S19-DNN x x x
28 Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu S20-DNN x x x
29 Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ S21-DNN x x x
30 Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán S22-DNN x x x
31   S23-DNN x x x
32 Sổ chi phí đầu tư xây dựng S24-DNN x x x
33 Sổ theo dõi thuế GTGT S25-DNN x x x
34 Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại S26-DNN x x x
35 Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm S27-DNN x x x
36 Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp        

Chú ý

: Trong mỗi hình thức ghi sổ kế toán sẽ có những mẫu sổ khác nhau.

VD: Nếu DN bạn lựa chọn hình thức ghi sổ Nhật ký chung (Khi nhìn vào Danh mục mẫu sổ bên trên) thì các bán sẽ thấy: Chỉ có Sổ Nhật ký chung (Đánh dấu X) Như vậy không có các sổ: Nhật ký sổ cái, chứng từ ghi sổ, sổ cái …

Để thuận tiện trong công việc kế toán và giúp các bạn có thể làm tốt công việc kế toán của mình, công ty kế toán68.net đã thiết kế 1 mẫu sổ sách kế toán trên Excel theo thông tư 133, chi tiết các bạn có thể tải về tại đây:

https://ketoan68.net/he-thong-so-sach-ke-toan-theo-thong-tu-133/(mở trong cửa sổ mới)

Bài viết giúp ta biết được Hệ thống sổ sách kế toán theo Thông tư 133.Chúc các bạn thành công.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here