Hạch toán chi phí khác – tài khoản 811

0
675

Hạch toán chi phí khác – tài khoản 811

– Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí của các hoạt động ngoài các hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp. chi phí khác gồm các khoản lỗ phát sinh hoặc những chi phí phát sinh từ các dự kiến riêng biệt với hoạt động thông thường như thanh lý, nhượng bán, tài sản và giá trị còn lại của tài sản khi thanh lý, chênh lệch, lỗ do đánh giá lại vật tư hàng hóa khi mang đi góp vốn hoặc đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết.

– Tiền bị phạt thuế, truy thu thuế.

Các chi phí khác phát sinh

Kết cấu tài khoản 811

Hạch toán chi phí khác - tài khoản 811

Các nghiệp vụ phát sinh:

+ Chi phí thanh lý TS:  Nợ TK 811

Nợ TK 1331 ( nếu có)

Có TK 111, 112

+ Chênh lệch khi thanh lý, nhượng bán TSCĐ

Nợ TK 214

Nợ TK 811

Có TK 211

+ Các khoản phạt do vi phạm hành chính và truy thu thuế

Nợ TK 811

Có TK 3339, 3331

Nộp:         Nợ TK 3339, 3331

Có TK 111, 112

+ Kết chuyển :    Nợ TK 911

Có TK 811

HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

– DẠY THỰC HÀNH KẾ TOÁN CẤP TỐC NGẮN HẠN TẠI HÀ NỘI

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here