Các hàm excel thường dùng trong kế toán

0
669

Các hàm excel thường dùng trong kế toán bao gồm hàm if, hàm vlookup, hlookup, sumif, subtotal, min, max

Để làm kế toán giỏi cần phải nắm vững các hàm excel thường dùng trong kế toán, dưới đây ketoan68 chia sẻ các hàm excel thường dùng như sau

1/ Hàm IF

Hàm điều kiện. Công thức: If(logical_test,[value_if_true],[value_if_false])

Trong đó:

– Logicaltest: Điều kiện dùng để trắc nghiệm (xác định điều kiện này là đúng hay sai).

– Truevalue: Là kết quả của hàm IF nếu giá trị điều kiện đúng

– Falsevalue: Là kết quả của hàm IF nếu giá trị điều kiện sai.

Các hàm excel thường dùng trong kế toán

2/ Hàm VLOOKUP – HLOOKUP:

Đều là các hàm thông dụng trong kế toán, tuy nhiên VLOOKUP lại là hàm thường xuyên được sử dụng nhất bởi các giá trị tham chiếu  dễ dàng thiết lập hơn so với hàm HLOOKUP.

Công thức:

Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:

– Lookup Value: Giá trị tham chiếu.

– Table array: Bảng tham chiếu tuyệt đối.

–  Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì các giá trị trong cột dùng để so sánh phải được sắp xếp tăng dần.

– Col idx num: ô cột chứa giá trị cần lọc ra.

– Range lookup: Là một giá trị luận lý để chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá trị chính xác hoặc tìm giá trị gần đúng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì giá trị gần đúng được trả về.

3/ Hàm SUMIF:

Hàm tính tổng dựa trên điều kiện và ô tham chiếu mà người dùng đề ra. Công thức áp dụng như sau:

SUMIF(Range, Criteria, Sum_range)

Trong đó:

– Range: Là dãy mà bạn muốn xác định.

– Criteria: các tiêu chuẩn mà muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

– Sum_range: Là các ô thực sự cần tính tổng.

Thông qua công thức này kế toán viên dễ dàng hơn trong việc xác định thông tin cũng như các giá trị cần kết xuất.

4/ Hàm SUBTOTAL:

Hàm tính tổng theo một nhóm con trong danh sách hay theo đối số thứ nhất mà người dùng chọn lựa.

Công thức: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,…)

Trong đó:

– Function_num là các con số từ 1 đến 11 (hay có thêm 101 đến 111 trong phiên bản Excel 2003, 2007) theo từng phiên bản.

– Ref1, ref2,… là các vùng địa chỉ tham chiếu mà bạn muốn thực hiện phép tính trên đó.

Tuy nhiên bạn có thể tối giản bằng việc sử dụng thanh tắt trên thanh công cụ.

5/ Hàm MAX – MIN:

Trả về giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong dãy được nhập. Công thức áp dụng:

MAX(Number1, Number2…)

MIN(Number1, Number2…)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here